- ()

- ()

: 2006.

    -
    
    
    
     :
    
    : 3--1
    : . .
    : . . .
    : __________________
    -
    1997.
    

, 15 , 1 1 .

     .

.

- , .

.

, .

    
    ǂ‰ 4
    ‰ӂ ӷ ̇? Ӊӄ ڲχ 6
    1. 1. ڸ Ӊʉ? ̇? Ӊ? ? ˈ 6

1. 2. ͈̇θڸ Ӊʉ? ̇? Ӊ? ? ˈ 7 1. 2. 1. ʉ ? ʷ? 8

    1. 2. 2. χ? ? Ӊʉ 8
    1. 2. 3. ? ? ? Ӊʉ 9
    1. 2. 4. ʉ ? ? ڇ ډ? 10
    ? ?̇? Ӊʉ

θӂ? ӂ ̇? Ӊ Ӊʉ? ӂ? ڲ 13

2. 1. ? ̈? ? ? ? ˂ӄ ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ 13 2. 2. θӂ ̇? Ӊ Ӊʉ? ӂ? Ӊ? ӂ (20-30- Ӊ? ) 20 2. 3. ӂ Ӊ? ӂ 30- Ӊӂ. 22

    θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ?
     40- - ̇ 50- Ӊӂ 25
    θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ
     ? ӂ 50- ̇ 28
    ? ˂ θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ 34
    ̸ θӂ? ̇? Ӊ? ? ˈ ?
    Ӊ? ӂ? ӂ? ӄ ڲχ 36
    β 38
     41
    

? Ӊ̇? Ӊʉ, ӷۂ, ? ̇ ? ? ӄ ӂ, ڸ χ? ˇθ θ? ? ̇? Ӊ. ? ? Ӊʉ? , ? ˂ ? ˂ ? ¯ χ ӂ ? ӂ? ? ? ? Ӊθ? , ? ̇? Ӊ ˂? ? ӂ. ? Ӊ? ڲ ҂ ·, ͇ ˂? ? χ ̈? ? ӂ ӂ ? ̇? Ӊ. ӽ ? θڂ ۉӂ ӂ ? ڸ ̇? Ӊӄ ڲχ, ӄ ? ? ͈, ? ̇θ ӷ? . ӷ? ӂ ̇? Ӊӄ ڂ? ڂ ? ͈? ? ? ۷ʉ, ̇θ ? ̇? Ӊ ڲ ‰? ڇ? ? ͇ڂ. ·Ӊ? ? ڇ ‰˲ ? ? ? ‰θ ӷ? ? , ӽ ? ? ? ¢. ̇? ӂ ̇? Ӊӄ ڂ, ͇ ڲχ, , „ ? ӷ? ӂ, „ ӂ‰‚ , ҉· „ ? ? . ڂ ̇? Ӊ ? ? ӂҸ θ ? , ? ? ҇ ? ̸, ۷? ۇ. ӷ? ҇ӷ? ? ˄̇ ڲ ̇? Ӊӂ, ̇? ̇ ? , „ ? ? ӄڂ ? , ҂ӷ? ? , ? ӷ? ? ӂ ӂ? . ? Ӊ? ̇̇θ? ڲ ? ? ? ? ҂ ? χ ͇„? . ? Ӊ ? ?? ? ? ڲχ ? ? , ̇˷θ ڂڂ۲ ? ? „ ? , ? , ӄ? χ ӂ? , ڂ‡ ? ‰ڇ? ? . ̈? , , ? ۄ ̇? Ӊ? ? „ ‚? ˷? ? ӷ? ۲ Ӊʉ ̸„ , ? ? , ? ͈ χ? ˇ ? ? ̇Ӊ? ? ҂? ? ӂ? χ ? ӂ ˸ ? ? . χ ӂ? , ? Ӊ ? ? ‰ ӂ ? ? ? ? , ͇ ? ۄ ·? ̇? Ӊӂ ‰, ? ˈ ӂ Ӊʉ? , ˇ ͇ʉ ̇̇θ ? , , ? ˂? ˈ? ? ¯, ڇ ӷ ӯ? . ڇ ? ? ? ? ˂Ӊڸ . ӂ? , ˉ? ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ‰ڇ? ӷ ۇ, ? ? , ӷӂ ̸ ̇? Ӊ ̇. ? ? ̇? Ӊӄ ڂ? ڂ ӂ? ۉӂ ? ? ӄ ڂ - ? ӂ, θӂ, ·θӂ, ? ӂ, ӂ. ӈ̇θ-ӷ? ̇ ̇? Ӊӄ ? ·ӄ ڂ, ̇? Ӊ̇ هڇ? ӷ ? ˂͇θ? ? ۉ͇-Ӊθ? . ·? ? ԇ? ӂ ? ? ?, ˂? ? ? ? ̇ڇθ? ? ӂ ? ‚? ? ? , ӂ ·ӂ, ? ? ? ͇? χ? ˇӂ ̇Ӊ? ڂ? ڂ Ӊθ? ӂ ͇ ӈˇ˂? . ӂ? ? ڲ ͇? ? ? ̇? Ӊ θӂ ? ӂ /, ? ? ? ӂ χүڇӂ/, ˄? ه? χ? ˇӂ ӷ ? ? ¯. Ҹ ҇Ϸθ ? ? ̇ ? ӂ, ? ? ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ. ·, ӂ? ӂ? ۷? ?, ҇ӄ, ? ҇ Ӊ? ˂ ӂ? ڲ ̇̇θ? ӷ. ? Ӊ? ڲ, ? ӄ·ӂ? Ӊ? ڇ, Ӊ͇? ? ˇ? ? ¯ ӂ? Ӊʉ? ҇Ϸ. ̇? Ӊ ڲ ‰? ڂ ӷ? , , ͇ڂ, ͇ ? ˂. ? ˈ? ڲ ͇ʉӄ ̇? Ӊ ? ? ? ԇ? ̇? Ӊӄ ڂ, ۉڂ? ҇Ϸ, ·? ? ? ? ? ҇ ӂ. ? ? ? ͈? ̇? Ӊӄ ڲχ ̇Ӊ? ? ? ? ˉ χ? ˇ·, „ · ҂ڂ, ? ͇, ه? ?, ڇ. ? ̈? ˈӄ ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ, ڸ ? , , ? Ӊχ̇? ? ͈? , Ӊ ? ? Ӳ, ڂڂ χ? ˇ· ? ? ̇̇˲ ڲχ ? ӂ? ӄ ˆˇڇ ? ? ? ? ? ? ӄ ӉӉ ˲ ӂ? ? ӷ? ӂ. ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? . ? Ӊʉ, ̇? Ӊ? χ? ڇ? Ҹ θӂڸ χ? ˇ ڸ, θ? ˢ, ? ڸ „. ? ӄ ? ¯? ڲχ ̇? Ӊ Ӊ ? ? χ? ˇ·, ? ? ? ͈ ¢. , ̇? Ӊ̇? Ӊʉ ڇ ? , ? ? ? ̇? θ? , ? ? ·Ҹ ? ӯ ? ? ̇ڇ. ? ? ? Ӊʉ ̇ /͇/ ӂ? ? ? ӂ·Ҹ ӂ ͇? , ̇ ̇˂͇ ? ? ? ? ӂ, . ʉ ͇ ? Ҹ, ͇ ? , ? ˂, ? ? ? ··Ҹ ? ӂ, ? ? , ‰? ? ډθ? ‰ , Ӊ? ˂? ? ? ? ڲχ · ӂ͇. ? ?۲ Ӊʉ ڇ˂ ڇ ? ? ? ͇.

    ‰ӂ ӷ ̇? Ӊӄ ڲχ
    ڸ Ӊʉ? ̇? Ӊ? ? ˈ

? , ڇ ه? , ͇ ڸ Ӊʉ? , ? ? ? ? ? ‰? , ̇? ? , ? ? ? „? ӂ· ? ? ۉӂ-Ӊθ? ӂ ̇? Ӊ ڂ: · ˂ ? ӈ θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ ̇β? Ӊʉ? ? ? ڇ, ? ? . ? ? , 1945 Ӊ θ „ ̇? Ӊ? ˂? θ۲? ? ? ӂ Ӊʉ? ? ? . ? Ӊ? ӂ ¢ ? ڇ, ? Ӊ ڇ? ? ? Ӊ /13-17 %/. 1948 Ӊ θ „ ? ¯ ̇? Ӊ? ? ӷ? ӂ ԇ ̇ Ӊ Ӊʉ? /37 %/, ̸ - ̇ /14%/. ? ӂ ? Ӊ? ʇ ˂ӂ ̇? Ӊӄ ڂ Ӊ Ӊʉ? ? ? ڇ /ڂڂ 27 23%/. θȯ ڇӂڸ ه ? ‚? ӂ? ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ? ? . ͇҇? ? ӂ? 50- Ӊӂ, θ ̸ ? ˂ӂ ̇? Ӊӄ ڂ Ӊ? Ӊʉ? ? ڇ, ? . ? ӂ 50- Ӊӂ ̇? Ӊ ڂ ? ? ? ӂ? ¢ „ ? ڇ. ? ? ? ? ̇? Ӊӄ ͇ ӷ? Ӊʉ? „, „ „ ̇̇? . ? ӂ 60- Ӊӂ ̇? Ӊ? ˂? ̇˷θ θ۲? ? ˡ Ӊ ? ? ڇ, ? ӂ 60- Ӊӂ Ӊ ? ̇? Ӊӄ ڂ θ ? ? Ӊ Ӊʉ? ? ? . ӷ? ڸ ̉̈˲ ? ? ڇ ͇ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ӄ ̇̇? ? ڂ ӄ, ̇? Ӊӄ ڂ ҂˂? ۉ͇ ? Ӊ. ? ? , 40- Ӊ? - Ӊ? "? ?? " ? ˂ ̇ ̇? Ӊ? Ӊʉ - ? ۷, ۯԇ̇. θ „ ۉ ۂ͇? ? ˂ Ӊ ? ̇ڂ ? ̇? Ӊ? Ӊʉ ? ? ۲ Ӊ „ӄ ·ڸ? ? Ӊʉ? . ? , ̇˷ ӷ? ڇ͇? Ӊʉ ? · ? ? ڇ. 50- Ӊ? ̇ 60- Ӊӂ, ӄ ? ˂͇ ڇ· ? ڸ? ͇ӂ? ? ͇? , ڇ ̇ ? ͇ /̇˂? ͇? /, ̇̇ ڇ? ? ̇? Ӊ? ͇, ‰ۢ? ? θ ? ? ̇? Ӊӄ ڂ ӂ? ? ¢ ҇χ ӷ ? ¯· ? „ Ӊʉ? , ? ‰̇̇ ? ? ڇ. , ? ‰ 60- Ӊӂ, ڇθ ̇? Ӊӄ ڲχ ? ˂ θӂ˲ Ӊ? ӂ ? ? ? ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? : Ӊ‚, ¯, ԇ, ҇? ه̇, ҂ ̇̇˲ ? ² ? Ӊʉ. ? ? , 1964 Ӊ ӷ„ ڂ Ӊ Ӊʉ? , ? ? ? , 66 % ² ? ? ̇? Ӊӄ ڂ. ‰۲ Ӊ? , 1968 Ӊ βθ, Ӊʉ ? ? , ڇ ? ˉ, ? ? ̇? Ӊӄ ͇, ˂ ڇ? ڂڂ 17, 29 27%.

    1 2.

θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ ӷ? ӂ ӂ? Ӊʉ? ̇̇? . ӷӉ ͇ڸ, ‰ӂ ? ۉ ? ? ? . Ӊ? ۲ ? θ ? ‰? 50- Ӊӂ ڇ ? ? ӂڸ ڲ ? ̈ „ ? ӂӄ ̇̇? . ӄ, ͇ ? , ? ? ӂ ·ڸ? , ? ̲ Ӊʉ, , ? , ? ˂? ڲ? , ˂ ‡ڸ „ ? ‰ӄ ̇̇? . Շ? ? , Ҹ ·ڸ? ӷ. ӄ ? ڸ ҉· ‰? ӄ ͇, ڸ ? ? ډ, ? θ ¯‚ ڸ ҇? ? ‰̇̇ڸ? ̇ ͇ʉ? ̸. ? ۄ ·ڸ, ӄ ? ? , ? ? Ҹ ? ӄ ͇, ? Ҹ ? ˂, ? , ? , ? Ӊ? ۇ. ͇ڸ ? Ӊʉ. Ӊ? ӂ ? ˂ӄ ڲχ θ ? ʉҸ ? ? ? ӷ. ڸ ڇӄ ڲχ ̇̇ ·ڸ / ڲ ? ̸ӷʈ‚/ ʇ / ڲ ? ? ӂ/. ʉ ? ʷ? ? ‰ڇ? · ӷ , ̇˷ ? ? Ӊʉ ? χ ? ·? /? ? / ʇ? . ڂӂ ? ӂӄ ̇ ˉ? . ? ۉ? ? ̈? ӂ ? ? θӂ˲ ̇? Ӊ? ˂ӂ ? ? ӂ ӄ ӄ ˉ . ? ӈ θӂ? ̇? Ӊӄ ڂ ۉҸ ڸ ڸ , ‰ڂ? ‡ ? χ ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? - "? ̇ Ӊ" - ڇ ? ۷? ͇. ? ? , Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ۷۲? Ӊ ? ? ̇? : "? ? ? ", "? ʷ? ", "̇ ͇ʉ? ̸". Ӊ Ӊӂ / 1946 Ӊ/ ۷ӂ 7 Ӊ · Ӊʉ? , ? ۄ / 1948 Ӊ/ - 77. ֢ ӷ χ Ӊʉ. ̇ ڂ ̇ ? ˈ "? ̇· Ӊ" 1956 Ӊ, ? ? ? , 1962-1966 Ӊ , 1967 Ӊ ? ڸ ? ? ? , ӷ? ӂ ڸ. ˷ ˂ ? ? ? ? ? ʇ? ‡ ? ? ? Ӊʉ, ̇? ? ·ڸ, ڲ ? ? ڇ ډ? . ڲ, ͇ ? ͇? ? ӂ? ¢, ڇ? ? ͈. ڇ? ? ͈ ڂڂ۲ ̇̇˲ ڲχ. ڲ ? χ ? , ? ʷ? , ? ? ڇ ډ? , ? ? ? Ӊʉ, ̇? ? ·ڸ - ¢ ? ‰̇̇? ڸ ӂ? , ̇ۯ ӷ? ڂ‡ ? Ӊ ? θ ӂ͇ ? ‰ ? ‰ ? ‰ ? ? . , ڇ? Ӊ? ʇ ڲχ ӷӂ˂ „ ? . ͇? ͈? Ӊʉ? , ͇ ? , ? ڇ? ڇ? ? ͈? . ? ‰? ? ۇ? ڂ ۉڂӄ ӷ͇ Ӊʉ? . ҇ , ڇ ͇ · ̇̇ ڲχ β? ҂ӷ? ӄ ? χڇ ? χθ? ӂ ? θ ۄ ӂ͇, ڂ - ̇ ? ˲ ӄ ̇̇? . Շ? ? , ڂ ӄڸ ? ‚? ˲ ? ۉ ӷӉ ۉӂθڂ. , ? ڸ? ̇ ʇڂ ̇‚ ? ? ڲ? . ̇? ?ڸ ? ˂· ? ڸ ? ۉ, ? ڲχ, ڇ ͇ ? , ˄? ? θ ? ? ӂ ? θ, ? β ? ڂ. θӂ ˂ӂ ̇? Ӊӄ ڂ ? ‰ڂ ҂? ӂ? θ , ڇ? ͈ ڲχ. ? ? ˡ ˉӂ Ӊʉ? ‰? ? ̇? Ӊ? ˂ӂ, ? ‰ڇ? ? ̸ ? ? ?ڸ ? ? ? ? ? ӈ. ‚ˉ, ڇ ? ? ۉ ͇҇ڸ? ӯ? ڇ? ͈ ͇ʉӄ ˉ Ӊʉ? ? ˈ ̇? Ӊӄ ڲχ, ڇ ̇ θ? Ӊ? ӂ Ӊʉ? . χ? , ӄ ̇ڸ ? χ? ˂ ? ? χ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊʉ? ? ʷ? , ? ? „ Ӊ? ̇ ? ˲ ̇? Ӊ? ˂ӂ.

    1. 2. 1

ʉ ? ʷ? - Ӊʉ ? ? ӂ ? ʉ, ӂ, , ӂˡ, ? ? ? ? ˇ? ? ? ۄ ? ۄ. ʉ ? ʷ? ‰۲ ? ? , ҂ӷӉ? „͇ ? „ ˄? . ӄ? ӂ? ڇ Ӊʉ? ? ڇ̇ ̇ χӂ ? Ӊڂ. ʉ ? ʷ? ̇ ӷ˂ڸ ۉӷڂ ? . ۉڂ? ӷ ¢ ? ¯? ? ? ̇θڸ ӯ , · ? , , ? ه? ͇. Ҹ ‰χ ڇ͇? ډ͇, ͇ ? ˂͇. θڂ Ӊ Ӊʉ? ? ʷ? ? ? ? ̇ ӂ ˉ, ӷӂ? ӂ? ? ? ·ӂ? . ꇈ̇θ? ? ? /, / „ ·, ? ? ̇̇θ? ? ? , ͇Ҹ ? , ʉ? ‰ ̇? Ӊ? ˂ӂ. ̇, ? ·θ , ˂? -ڇ ̇Ӊ? Ӊ? ӂ ӄ ˉ Ӊʉ? . ӂ, ˇԇ ? ? ̇? Ӊӄ Ҹ ӄ? : ˯ ? ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ, ӷ ? ? ? ? , , Ӊӷ ? ? ۷, ͇ ? ͇? ̇˂? , ? , ̇̇ ? ? ڸ? . ? Ӊ? ·? ? ? Ӊʉ? , ? ӷ۲ ˈˇθ? ڲ. , ? ? ̇ , ? ˈ ̇? Ӊӄ ڲχ ̇Ӊ? ? ¯ · Ӊʉ? , ? Ӊ? ӂ ‚͇.

    1. 2. 2.

̇ χ Ӊʉ? - ڸ ӂ ӂ? ? ? ډ? χ, ϸ. ? ? ? ?? ڇ? ͈ Ҹ , Ӊʉ ? ʷ? . χ? ? Ӊʉ ̇ ? ڸ ۉӷ ? ? Ӳ, ڇڸ · ? ? ? ˂, ̇? ?, ? ڸ ? ? ? ? ʇ ڂڂӂڸ ̉˂ˉۇθ ӂ͇. ¯ χ Ӊʉ? ? ڸ ? ? ӷ? ? ? , ͇? . ? χ Ӊʉ? ̇ ? Ӊ? ? : 1/ Ӊʉ ? ̇, ? ? „ ? „ ۇڇ, 2/ Ӊʉ ? χ ? ? , 3/ Ӊʉ ? ډ? . ? ? ӂ χӂ? ? χ Ӊʉ? ? Ӊ? ӷӂ ? ˉ χ„ ڲχ. ̇ ²? χ? ˇ? ҂ˉθڂ۲ , ? ۢڂ ? ? ? Ҹ Ӊ Ӊʉ? ˯ Ӊ Ӊ? ? - Ӊʉ? ? χ ? ? . Ӊ χ Ӊʉ? ? ډ? ӂ ӄ. ? ? ӂ χ Ӊʉ? θ۲ ? ? ? ӄ ? - ·ӄ, ? ˂ӄ, هڇӄ. ? ӂ? Ӊʉ? ? ? ? ͇ ԇӷχ? , θ? ? , ڇθ? , ۯ? ? ? . ӄ ? ڸ ·? ? , ? ? ? , ̇˂? , ه? ? ?. ӂ ? ¯ χ Ӊʉ? ? ڸ ͇ ̲? , ڇ ? ? . ͇ڂ ډ Ҹ ? ? ? ӷ? , , χ̇? ? ̇? ? ˂͇. ͈̇θ̇? ӷӂڸ χ Ӊʉ? , ڸ θӂ? ڂ ? , χ? ˇӂ, ? ӷ? ? ӂ ډ ? ? Ӊ? ӂ ڸ θ۲ ̸ ? ˂ χ Ӊʉ? ̇? Ӊ? ˂. ? ? , χ ڲ θ۲? ? ˈ? ? ? ? ? ۷, ? ? ? ? ? , ? ? ? ӂ? ڇ? ӄ ? ? , ? ӄ . ? ? ? ? ̇˂? ͇ ? ͇ ̇? Ӊ? ˂, ڇ ڇ ڇ, ͇ ·, , ? ?·. θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ χ Ӊʉ? ? ? ? θ, ӂԇ ӷ ̉̈. ? ? , 40- - ̇ 50- Ӊӂ θ „ ? ? ? ? ? ? ۷ ? ? ˂, ̈ 50- - ̇ 60- Ӊӂ - "̇? Ӊ? " ? ̇˂? ͇. ·͇? ̸͇ ڇ? ̇˂ , ډ? ? Ҹ, ? , ̇̇? ӷ? ? ? ̇? Ӊ? Ӊʉ. ӈ˂ڸ ӷڸ χ Ӊʉ? ? ӂڸ ̇? Ӊ? ˂? , ̇ ͇? ̇θ θ, · Ӊʉ? . ? , ڇ ¢ ̇β? „. ? ? , 1945-1955 Ӊ θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ? ʷ? ͇? ? ڂ θ, Ӊ? ӂ χ Ӊʉ? . ? ӷ? ڸ , 1945-1955 Ӊ χ̲ Ӊʉ ? ? θ „ӄ ·ڸ? . θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ χ Ӊʉ? 1962-1966 Ӊ ͇ڸ „ θ? , ڇ ͇ ? Ӊ ̇ ? ˈ "? ̇· Ӊ" Ӊ χ Ӊʉ? ¢? .

    1. 2. 3.

? Ӊʉ ? ? ڲ? , ·, ԇθ, ԇθ, ? ? . ? Ӊʉ? ̇ ̲, ۲, ̲ ͇? ? ̇ ? ? ˂ӂ, ? ? ? ? Ӊ? ӂ? . ̇ ه? , ? ‰? ˆ ? ? ? ˈ ̇? Ӊӄ ڂ ? ? ? ӂ Ӊ ? Ӊʉ? , ? ? ? Ҹ ? ‰ڂ, ӷ·˂ ӂ. ? ? ? Ӊʉ ˇ? „ӄ ·ڸ? θ ? ӄڸ ? , · ? . ? ¯, ͇ ? , ͇? ? ?͇? ? ˂͇, ˯? ? ? ˂ڸ, ? ڇ. ӷӂ ? ? ? ? Ӊʉ? , ̇θ θ ? Ӊθڸ ? ·? . Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? ? Ӊ? ? ‰ڂ ? . ·͇? ? χ ? ? ? ˂? ? . ? ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? θ ? , Ӊ? ӂ „ӄ ·ڸ? . Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? , ? ʉ „, ӄ ˉڸ ? ? ? ? ? ӷ ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ. Ҹ ? ˉ ? ? ӂ ? ? θ ̇? Ӊ ? Ӊʉ? : Ӊ‚, ¯, ҂? , ? ۷. ? ? , ? ͈ Ӊ ? Ӊʉ? , ? ? 40- Ӊ, Ӊ? ӂ? ?? ˂ ͂? ? ? ? ͇ ̇ χ, ? ? ҇? Ӊ ˄? ? ͇ "? ? ͇". ̇ 50- Ӊӂ Ӊ ? Ӊʉ? ‰? ? ? ? ͈ ? ̇? Ӊ Ӊʉ? - ӂ? ?? ˂ ҂? , ¯, ? , . 1954 1961 Ӊ, ? Ӊ ·? ? ҇ ̇? Ӊ ڂ, Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? ̇β? θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ, ‰ڂ ̇ ? ? 10 Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? ˂ ? ? ? ? ˈ. ӂ? ? Ӊ ‰ ? , ? ? ? ̇ ? ? ? Ӊ‚, ӂ, ? Ӊʉ? ̇? Ӊӂ ? ˷, ? ? , ? ‰ . ? θӂ? ӂ ? ? ? ? ? ۽? , ? ʉ? ? ˈ ? ڇ? , ڇҡ ? . ? ? ? ? ˈ ӂ? ? Ӊʉ ? ? ? ? ? ۉӷ? ? ӂ? ӂ? ۷? ӂ, ·ӂ Ӊӂ, ̇‚? Ӊ ӂ ۷? . ? ӈ θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? ? ? . ? ? ? ? ? ? ? ? , ӄ ? ? ? ? ? ۷ /͂? ̇? ? χ ? ͇ӂ/ ̇ ڸ ? ? ? ӂڸ? Ӊ? ԇθ /1947 Ӊ/. ? χ ? ? Ӊʉ? ӄ ? - ? ? ۽ ? ү? ? ‡ - ͇? ? ˂? ? ̇? Ӊӄ ̇‰? ˂. , ӄ ? ӯ ? ? ԇθ ? ? ۽ ? ۽ ӷ„ ? ү? ? , „ ? ͇ · ӂӉ ? θӂ? ? ˂? ӷ ̇? Ӊ ? Ӊʉ? . Ӊӷ ̇β? 60- Ӊ, ӄ ӂθ θӄ Ӊڂ ? ? ? ? ? Ӊʉ ? ? ? ? ‰̄ - ԇθ ? „ ? ? , „͇ ? ү? . Ӊ? ӂ ӂ? ? ԇθ ̇˷ ? ӷ? ? ? ۲? ˂? ? ¯ Ӊ‚: ? ˂? ? , ? „ ӷ· ڇ, ? ү? ? ? . ӷ ڇ ? ڂ? Ҹ Ӊ. ۉ ڇ? ? ڇ ? ? ˂? ԇθ. ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? χ ̇θ θ , Ӊ? ӂ · χ Ӊʉ? .

    1. 2. 4.

Ӊ? ӂ Ӊʉ? ? ? ڇ ډ? θӂ ˂ӂ ? ˂ӄ ̇? Ӊӄ ڂ χ θ . ˷ ? ? ? ? ˉ ? ڇ ̇ ? ? ? : - ? , ̸, - , ˄? ? ? , Ӊ? ? ? . ʉ? ˉ ? ڇ ҂Ӳ ˆ ? ¯ ڲχ, ? ۲ ӂ ? ‰? , ? ? ? Ӊ? ? ˂? ? ? ˂? ډ? ӂ͇. ? ˂? ڲ? ? ӄ ӄ ˉ ? ڇ ˇҡ ? ۄ ? ۄ ? ˂? ? , ӂ? ? ¯, ? ? ? . ۽, ? ˂ Ӊʉ? , ӂ ? ¯, ? ͇ ? ? ? ? ?ʇڸ ۢڸ ? ˂? ? , Ӊڸ ̇ڸ. ? ӂˡ ? ˂? ڲӂ ? ·? ? ӷ? ? Ӊ? ͇, ˆˇθ? ͇ χ? ˇ? ? ? ڇ, ? ڇ . ? ˂? ڲ ? ڸ ۉӷ? , ? ? ? ˂? . ͈ ? ˂ ڲ ˄? ̇θ۲ ? θ. ӷ? ? ? , ? ˂? ڲ - Ӊ ? ‰ڂ ? ? ӷ ӷڇӂ, ? ? Ӊ ? ˂? ? ? ӂ͇. ? ˂? ڲ ӷڂӂڸ ·˲ ӂ͇ ڸ ۉӂθڂ ۄ, ڇ ̇ ҂? ӄ ? ? Ӊ, ? ͇, ·, „. ڇ ҂? ۢڂ? ? ? ? ? ¯ ? ˂? Ӊʉ ? ? ? , ? ? ӂ, ? ˉ ڲ ? ˂ڸ ? ڸ. ӷӉڸ ӷ? Ӊ ? ‰· ? ? ? , ? ? ? ? ? ӂ͇. ? ·ӂ? , ? ‰? ? ? ? ¯˲ ? ˂ӄ ڲχ, ҂ ӂ? : ? ڸ ۉӷڂ. ͇ڂ ? ? ? ? ̇? Ӊӄ ڂ. ۇ Ӊ? ӂ ? ˂ӄ ڲχ ? θ۲? ? ˈ? ? ? ڲχ ̇? Ӊӄ. ? ˂̇? Ӊʉ ̸ „ ? "҂˂" ? ? ? ? , ? ‡? ? ͈ ̇? Ӊ? ? ۷ - ? ? ͇ӂ ·ӂˈ, θ? ? ͇. ڇ ͇ڸ, Ӊθ? χ Ӊ ? ˂ Ӊʉ? ? ? ̇ ? ? ? ? ۷? ? ͇ θ? ·ӂˈ. ͇? ? ? ͇ ? ? ӂ, θӂ. Ӊ? ӂ ӂ? ? ˂ Ӊʉ? θ۲? ? ? ? ? ‰? ? , ? ̇? Ӊ ڲ, - ? ? ? ۇ ̇ ? ۉ, ‡, ? ̇ ? ͇, θ ӂ. ˷ ˂, ӷ ‰ ? ? , Ӊ? ӂ ? ˂ Ӊʉ? ? ? ? ? ˈ? ? , ӂ? ̇ ڇ ͇ ? ? ӂ /̇? ? , ? ӄ ? /, ڇ ? /̇? ? , „ ӂ? , χӂ? /. ? ӂ? ˈ? ӂ? ? ? ˂? ڲӂ ̇̇ ̇? Ӊ? ڲ? ? ? ? ? ӂ? Ӣ, ? ̇? Ӊӄ θ ? ̈ ? ڇ. ? Ӊ? ? , ? ˄̇θڸ ӷ? ӂ? ? ˂ ڲ ? ? ? „ ډ ڇ ? , ͇ ? ӂ? , ? ʇ? , , ? χ, ? ҇. ? Ӊ? ڲ ͇ Ӊ? ӂ? ? ˂ Ӊʉ? „ χ ̇θ . , ̇? ? , 40- Ӊ 70-80% Ӊ ? ˂ Ӊʉ? ‰? θӂ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ. ч 50- Ӊ? , ӄ ? ? ڇˡ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ? · ҂‰̇ ̇ , ۉڂ ? ¯ ? ˂ӄ ڲχ Ҹ ̇ ? ˈ ̇? Ӊӄ ڲχ. ‰ ? ? θӂ ˂ӂ ̇? Ӊӄ ڲχ Ӊ? ӂ ? ˂ Ӊʉ? θ , ˂? . ? ˂ڸ ? ˂? ڲ θӂ˲ ̇? Ӊ? ˂ӂ ? ӈ Ӊ? ӂ? ? ۄ ˉ Ӊʉ? , ڸ, ? ʇ Ӊʉ ? ʷ? , χ̲ ? ̲.

    1. 2. 5.

? ̇? ? Ӊʉ? ? ? ·ڸ? , ·ڸ? - ڲ? , ҇Ϸ. ? ?ڸ Ӊʉ? , ? ʉ „, ? ? ? ? ? - ̇ „ ӷ? ̇, ̇̇. ? ?̇? Ӊʉ ͇ - ˷ ? ۄ ˉ ? ?ʇ ӂ Ӊ. ͇, ? ? ڇ˂? ̇? ?̇? Ӊʉ, ̸ ? ӷ? ? ? ?, ? ˲, ه? , ? . ¯ ˉ , ͇ ? , ? ? ӂ͇. β? ӂ̇? ͈? ̇? ? Ӊʉ? - ͈? ͇? . ڇ? ̇? ͈? ̇? ? Ӊʉ ˄? ? ۲ ? θ. ? ?ڸ Ӊʉ? ˄? ? ? ? ‰ڂ - · ? ? , ? ? ˂, ? ? χ? ˇӂ, θӂ ? ӷ? ? ډ. ? ۇ θ? ڇ ? Ӊ˂ ? ‰ڂ, ͇ ? . ? ?̇? Ӊʉ ? ڸ ̸ ? Ӳ. θڂ ҂ ڇ ̇? ? ˂? ? ? , ? ? ̇ ڇ χ. ? ˂͇ ? ? ډ ? ? θ ? ˉڸ ̇? ?ڸ ·ڸ? ? θ? ? , ? ? ? ˂ ? Ӳ. ? χ ҂ڂ̇ ? ӄڸ ‚ӄ ? ¯? , ? ? ? χ ? ?ۄθ͇ ? ˆ. ӷڸ ̇? ? Ӊʉ? β? , ̇ ̇ ? ?ʇڸ Ӊ? ˂ڸ ̉˂ˉۇθڸ ӂ͇. ̇̇ ڇ Ӊʉ? β ? ? ӂ. Ҹ ? ӂ ԇ? θ ̇? Ӊ? ڲ: Ӊ ӷ? ˆ ̇? Ӊӄ ڲχ ӂ? ? ? ۄ ڇ? ? ? , ډ, ? ? ̇ , ? ˂ ? ˂ ? ? Ӊ ? ̈ԇ. ? ? ? ͈ ҂ڂ ̇? ? Ӊʉ? , ڇ ۷ӂ? χ? ˇ ? ӂ? ڸ θ ? ˂ ̇? ? Ӊʉ? θӂ˲ ̇? Ӊ? ˂ӂ ? Ӊ? ӂ. ӂ? ? ¯ ̇? ? Ӊʉ? θڂ ҂ ? ? ̇ Ӣ ˉ, ͯ ? θڇ ڇڇ ̇? Ӊ? ڂ. ͇? ? χ ӷ ? ? ڇ. ? ? , ? Ӊ? ӂ ̇? ? Ӊʉ? θ۲? ? ? ? ̇? Ӊ? ? ۷, ? Ӊʉ? , β ˈ ? ¯ ӂ? ? ¢ ډθ? ڇ, ? ? ̇? Ӊӄ ڂ - ·ӂ, ? ?. ̇˷θ ? ? ? ? ? ? ? ̇? Ӊ? ? ۷: ? ?? , ? ? , , ·ӂˈ? , ? χ ? ۷ӄ ? ͇, ? ? ·ڸ‚ ? ˂? ? ͇θ? ? ? ‰ , ̇̇? ӂ. ̇? Ӊ? ? ۷ ڂӂ ڇ ӷ ҇ ? ? : ̇? ?? ·ڸ? ·Ҹ ҷ? ͇ , ̇ ̇ ? , ͇ Ӊ? ҇ ? ۷. ‰ Ӊ? ? ? ? ? ˂ ӂ? . Ӊ? ӂ ̇? ? Ӊʉ? ӷ ? ? ? ? ˂͇, ˇ? ? ӄӷ? ? ˇӂ θ ڂ ? ? ? , ? ӂ ډ. ? ˂͇ ? ? ? ӄڂ ? ˂θ? ӂ, ӂ? ̇ ? ˂ ̇? Ӊ? ? ۷, ̇ ? χ ډ ҇? هӂ, ? Ӊʉ? . Ӊ? ӂ ̇? ? Ӊʉ? ӄ? θӂ·Ҹ ? χ, ۽ ӷ ? ͈ ? ҇? هӂ. ? ڇ ӷ ӂ ? ? ? ҇? هӂ, ͇ ? ͇θ? ? - ? ‰ ? , ? ? ? θ ? , ? ? ? ۇ ? , ? ? ˄? . ? θӂ? ? ? ? ? ‰? ? ˂ ̇ ҇? ه̇ - ̇? ? , ? ˂ ? · θ ? θӄ , ? , ̇ ? ? . ڂӂ ӷ ? ? ? ? ҇? هӂ ڸ ӂ۲ ? ۲ ? Ӊʉ? , ? ?θ۲ Ӊ۲. ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ڇ ̇? ?? ¢ Ӣ? ҇ ? ? ? / ͇ ڇӂ? /, ? ӈ̇θ ۇ, ӷӂ˂ ? ? ? ? ? ? . ? ? ̇βڸ ? ¯ ӄ Ӊ, ̇? ? , ̇? ? Ӊ ڲχ, ӂ ? ̇ ͇̇ ? ۯ„? . ? ˂ڸ θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ̇? ? ? ۄ ˉӂ, ڸ, ? ̇? Ӊӄ ̇‰? Ӊ? ӂ ̇? ? Ӊʉ? - ه ? ? , ? ?ʇҡ ˂, ? ? ? ·? ̇ ? ? ‰ӄ ? Ӊ. ? ? , ̈ 40- - ̇ 50- Ӊӂ ̇? ? Ӊʉ ̇? Ӊ? ˂? θ۲? θ, ? ۄ ˉ Ӊʉ? , ? Ӊʉ? ? ? ڇ ډ? . ? ‰ 50- Ӊӂ ̇? Ӊ? ˂? Ӊ? ӂ ̇? ?? ¢ θӂҸ ̇θ. ̈ 50- ̇ ? ? 60- Ӊӂ ̇? Ӊ ̇‰ ? ʇ? ? ? ӂ ? ڇ ̇? ? Ӊʉ? ̸ θ .

2.

? Ӊ? ڲ - ҂ӷ? ? ? ? χ? ˇθ ӂ θ? ?. ? ? „, ӷ? ? ̇ ? , ? ʇ ӄڂ ? , ӄ ? , ӷ? ڸ ? ? . ӯ‰ ̇ ӷ? ? ̇? Ӊ ? ڸ? Ӊʉ? ? ? ·? ӷ? ? Ӊ ͇ڇӄ ? ? ӷڂ, Ӊʉ ӂ? ·Ҹ ӂ? ̇? θӄ ? ڂ, ̇̇? ? ? ? ? ̇? ? ӂ ¢. ͇ڂ ? ?? θӂҸ ? ? Ӊ? χ? ˇ? : ? ڸ, , ? , ‰ڂ ? ? ?ʇ ͇: , ˆ, χ. ʉ ӄ ? ̇? ӂ·Ҹ ? ˂, ? ? ͇ڂ, ڇ͇ χ ? ӄ ڈ, ? ͇ ͇, . ӂ ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ʇ ? ̈? ? ? ? ӷ, ӄ· ? ? ? ? ӂ? ? , ? ·Ҹ ? ̇? , ډθ? ‰? Ҹ ҇Ϸθ. ? ? ? ڇӂ, ӄ, ͇۲ ͇ ڇ Ӊʉ ̇‚ڸ. ? ‰ڂ ҂? ̇? ? ۉӂ ? θڸ ӂ͇, ̇? Ӊ̇? Ӊʉ ˇ? θ ӷ? ڸ ? ? . θڂ ҂ ? , ڇ ͇ ӷӂ ? ͇ӄ ̇, ? ڸ ۉӷ۲ ? ӂ͇ ? ڸ ? ӂڸ ̸͇. ڲ ? ? Ӊ̇ӂ ? ӯ ? ? ӄ ? ڸ? ӄ ? ۉ ? ? ڂ. ̇? Ӊ Ӊʉ ? ‡? ? ? ? ? Ӊʉ? [1]. ? ? , ӂ̇? ڸ Ӊʉ? ӄ ̇? Ӊӂ - ? ۷ - ? ·Ҹ ? ?ۄθ? ӂ ̇. ڇ, ? ͇, ڇ Ӊ ? ͇ ̇ ‡ (·ӂˈ? , ) ? ‰ڇ? ӷ ? ?ۄθ ? ? ? ? . ӷ ? ? ? ̇˷ ? ‚ ? ̇? Ӊ Ӊʉ? , ڇ ̇? ? ӷ? ? , . . ү? ? ?? ˢ ̸‚ ҷ? . ͇? ? χ ? ‡? , ̇? ? , ? ̇? Ӊ Ӊʉ (? ۷, ̇? , ۯԇ? , ? . 1), ڇ Ӊʉ ̇? Ӊӂ ӂʸ? . ̡ Ӊʉ ̸? ҷ? ? ӂ? , ̇ ̈ ? ͇ӂ, ? ҇. ӷ? ? ? ? ? ˇ? ڇ ˉ ̇? Ӊ Ӊʉ? , ͇ ҇? ه. ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ҇? ه? ? (? . 2), ? ? ҷ? ? (? . 3, ‚? ? ӷ· ), ҇? ه? ̇·ӄ ? ? - ҇? (? . 4, ? ͇? ӷ·ڸ). ? ه ӂ? ? · ? ? ? ͇, ? ?, ̇˂? θ? ? ͇, ڈ. ? ˉ , Ҹ? , ڇ ? ·? Ӊ, ? ‰ , ? . ҇? ه ҂ڂ̇ θ? ·͇ ? ? ? ?θڸ. χӂ۲ ? θ ˄? ? . ? ? , ӷ? ? ̇? ? χ ӄ ҇? ه̇: „, ԇ? ? ? هΉ, ‡ ͇? ӂ ? (? . 5). ? ه? ? ?ӄ ҷ? ӄ ? ? ӷ۲ ? θ, ? ۲, ? ? ۲? ? . ? χ ҇? هӂ ̇·ӄ ? ? ? Ӊ· ‡ · (? . 3, 4). ? ? ¯? θڂ ? ? Ӊʉ? , ? ? ? ‰ڇ? · ӷ ? ? , ? ۷ӯ? ? ? ͇ڇ? . ? ? ̇? Ӊӂ ̇? Ҹ -? (͇ڇ, , ҂ڇ) ˇҸ ? Ӳ, ? ӄ ӷ„ ¯ ˉ. θڂ ۇ‚ ͇ڇ? ӷ„ ˄? ? ? ү? ?Ҹ . ? ¢ θ? ? , ? ? ڇ. ? ۇ ? χ ? ·Ҹ ̸‚, ? - ӄ, ? ү? ̇? ? ? ڸ ? ‰ڇ? · ӷ ? ? ? ڸ ? ¯ , ӷ? ̇ ڇ ҷ? . ? ӷӂ ڇ? ͇ڇ̇: ? ? ڸ ? ‰? ڸ? Ӊʉ, ӂ? ? ̇ ̇‚·Ҹ - ? ۷, , ҇? ه. ˉ ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ‰? ? ? ? ͇ӄ ̇ ? ?, ӂ? ? ? ? ӯ Ӊ? ? . ̇ · "? ?? " ۽, ӯ? ? , ? θ θ "? ˉ? ·Ҹ". ? ? ? ? Ӊʉ? - ·? ? ˂? - ӄ·ӂ? ̇ ? ӂ ˄? ?. ? ڇ̇ , ͇ ? , ? Ӊ? ? ? ˄? ? - ? ۉ, ԇ, ӷ? ? ۲ ? ˂۲ ? . ? , ˈ? , ڇ· ̇? Ӊ? ? ? ڸ ӷ? ? · ? ? Ӊʉ? , ? ? ?θڸ ? ӂ ۽ڇ ̇Ӊ·Ҹ ? ? ̇θ Ӊڂ ? ? . ? ͈ - ? ӷӉ? ? . ? ӷ·˂ ̇ ? ? , ? ? , ? ʇ ҂ ? . ӷ ? ? ӯ ? ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? , ? ? ۉڂ ? ?θ ¢ ˄? · ? θ, ? ˂͇ ̇ ? ۷͇. ? ˂? ? ? ˉӂ Ӊʉ? - ? ۷, ҇? هӂ, ? Ӊʉ? - ? ӄ ӄ ˉ, ӂ? ? ? ۄ ? ۄ ? ¯ ? ? ډθ ¢. ? ӷ? ? . ҂ˉθڂ ӷ ӷ? ڇθ ̇? Ӊ, „ ӷ ? ӂ. LJ ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ӷӂڸ ? ? ? ̇ڇ ̇ ¢. ҂? ? ? ͇ ڇ, ڇ „ ڲχ . ? ? ڂ ? ˂, ? ӂ ̇ ? ̇ڇθ? ˄? ҂ڂ ̇? Ӊ Ӊʉ ӷ? ӷ? , ? ? ? , ? ? ӷ? ‚, ڂڂ ? ? ? ? ·Ҹ Ӊʉ. ? ‰? ? ? ? ڇ? ? ͇? , ? ‰ „ ̇ ? ‰? ڇ. ? ? , ? ˂͇ ̇ ? ۷ ? ·? Ӊ θ ? ?ӂ θ ? ‰„ , ? , ˉۢ ԇ? θ , θ ӂ? ӂ, θ , ? Ӊ? ? ԇ, ? ‰ ¯ ӂ ? ͇. ? ͇θ? ? ? ˂ ? ‰۲? ? ڇθ? ҇, Ӊ? ˂ ? ? Ӊ·, ? ͇ӂ, ? ӂ, ڇ ? ‰ӂ, ̇? ӂ, ҇? هӂ, ԇ‚. ? ̇? Ӊ Ӊʉ ? ? ? θ ˉ . ? ҇ ډθ? ? ˄? ? - ? ۄ, ? ?ۄθ, ? Ϸ? , ? ۄ. ? ? , ? ˂͇ ̇ ‚ ? ͇ӂ θڂ ? ? ۷ ? ‰ڇ? ӷ ? ? ? ?ۄθ. ? ˂͇ ̇ ͇ ӷ· ? ۉ ̇ χ? ? ۷ ڂڂ ̇ʉ˲ ? ۉ? ԇ ˉ ? Ϸӂ, ? ۄθӂ, ? . ̇ ӂ ? ? ӂ Ӊ? ˂? ? , ? ̇̇ ? ۄ ? ۄθ. ? ӄ, ? ? ? ‰ ? ( ? ̈ ۷? ? ̇? ڇ? ) ? ? . ? ? ? ӄ ? ? ‰? ? ? ? ͇ӂ ͇ ? ? ? ? . ? ? ? ? ? ˂ ̇ ̇ ? ͇ ? ?, ? ӂ ? ۷. ˷ ? ? ? ? ? ? ? ̇ڇ? ? ͇ӂ ? ۷ ? ‰? ? - , θ, ? ӂ. ͇ ҡ ? ˈ ӂ ? ӷӂ˂ ڸ ? ? ¢, ? ?ʇ۲? ? ڇ ? ? ۇӂ ۇ͇ ? , ˄? ? θ ̇. ڇ ? ? ˄? ? ? ̇θӄ ? ? ‰? ? ̇ڇ ̇, ӄ, ӄ· ? ? ‰? ӷ? ? ? ? ? ? , ? ‰̇ ڇ. ? ? , ? ̇Ҹ ̇ ӷ? ? ӂ? . ? ۷, ‚ˉ? -Ӊ ‚? ? ‰͇, ӷ? ? Ҹ. ӷ? ? θ ڂӉ·Ҹ ? ˂? ? -. ? ˈ Ӣ, ̇ ˈ ? , ? ? · ? ? . 燇 ˆ ӄ ? ӷ? ? . ? ˂ χ? Ӊʉ? ̇? ? ? ? ˂θ? ? ӂ ? Ӊ ? ? . ? , ‰? ? ͇ ڇ ? ۷, ڇ ҂„ ? Ӊ ӂ ? ? ? ˂? ӷ· ‚ӄ ? ҇ ˈ? ? , ?? Ӊ ‚? ڇ. ? ? ̇? Ӊ? ? ۷ (͇? θ ? ) , ڇ χ? ? ӂ ? ? ӷ ӄ? ? ? ? , ? ? ? ۂ? ? Ҹ ? ˂ ۷? ڂ „ ? ͇. ? ? , ‚? ? ˂͇ ? ? ۷ ? ‰ڇ? ӷ Ӊ θ ? ? ? ? ? , ? ? ? ‡. χ? ? ͇? ӷ? ? ? ͇ ӂ˲ ͇, ? ? ?Ҹ ҂? ۲ ʉ ? ? ҇, ? ? ? ? ͇ ڸ ? ڸ? . ? ‰? ͇ ? ? ۷ ڇ ? ? ? ? ˂. ? ? ? ? ӂ? ڇ? Ӊ ۇ? ۲ ·۲ ? ۲ , ? ۄ - θ ? ̇? ۉ ? ˉ ? ? ԇ? θ? ? ? ( ? ? Ӊʉ), ˉ ? ?ۄθ͇ ? ? ? ( ͇? θ ? ۷). ¢ ? ̇ ¢ ӷӂ ӷ? ڸ Ӊ ˈ ӄ. ? ۲ ڂ ? ͇-˷ڸ ? ? ڂڂ۲ ڂ ? „ ? ۄ ڇ. ? ? , ? ۷ ̇˷θ ? ˂ ̇? ‚ ? , ڂ ? ˂, ͇ ? , ۷? ̇ ? ͇ . ӄ ̇˷θ۲ ? ۲ ̇? Ӊ ? ۷ (̇? ? , ? ? ۷ ̇? ‚? ? ӷ· - ? θ, ? ̄θ). ҇ ? ̇ڇ ډθ? ۇ? ? 30 . ۇ? , ӄ ? ۷ ? ·Ҹ χ ӂ ? ·Ҹ, ӂ? ̇‚? ڇ ̇? ? Ӊ (? ̄θ͇? ӷ·ڸ). ? ‰ڇ? ·? ? Ӊ ΢‚ ̸ ? ? ӄ ? ͇ӄ ? , θ ? үӄ ? ? ? ӄ ? ? ӈ ? ? . ‚ˉ, ҂? ? Ҹ ? θ ? ڸ ڲ, Ӊ? ڸ ˂ڸ ˄? ?, ? ˉڸ ڇθ? ˉ. ? ӄ, ? ˂͇ ̇ Ӊ ڇ? ۲ ̇? . ۷ Ӊ· ̇‚ ̇ , ? ? ڇ? ? . ? ۷ ? ? ͇̇ ? ? , ̇? ? ˂͇ ̇ Ӊ ӷ? „· ӄ. ? ̇ "? ҇" Ӊ· ? ? ӂ· ? ͇θˈ ? · ? ‰ ? . ? Ӊχڸ ? ڸ ˈӄ ? ¢? ? , ̇ ? ۷, ̇β? ۇ? , ӄ ? ۷ ? ‰ڂ? ڇ? ڲχ, ̇‚Ҹ ‚? ҇? ه̇. ? ? , ӷ·? , ‚ ڇ·Ҹ ? ̇ڸ θ ӄ ڲχ, ‚ۯ ڂ Ӊ ˯? ۷. ۇ ? ۷ ? ? ˂ ‚ , ? ‰ . ? ? ? ̇θ ? ӂ? ڸ ڇ̇ ? ۷, ? ·? Ҹ ? ۄ ? ӂ? , ̇ ? ۉ, ̇ ? ͇ θ ӂ . ӷ ? ? „ ? ? ? ‰ ˇ? ? ۷ ̇? Ӊӂ ӂʸ? , ? ‰ڇ? ӷ θ? ӷ? ? ? ˂ ˈ ¢. ? Ӊʉ? ? ? Ҹ ? ? ӷ: ͇ڂ, ? ˂, ̇˂͇ ? ? χ? ˇӂ - Ҹ? , ? ‚. „ ? ? ͇ڂ ? ̇, ? ? ? ڸ Ӊ . ? ? ? ӂ? ڸ, ? ? ? ӂ? . ? ? ̇ڇ ? ‰ӂҸ ? ҂ڇ ̇. ? ? Ҹ · ͇ڂ, ӄ ? ? ? ͇Ҹ Ӣ ? ? ӂ. ͇? ? ? ·? ? ·? ӷ? ? ӂ? ? ͇ӂ, ? ۷, ? ‰ӂ, ̇? ӂ. ? ? ? ? Ҹ ? ˂, ڇ? ? βθ? ? ? . ? ˂͇ ̇? Ӊ Ӊʉ? ˇ? ̇˷θ ? ӷ? ? ӂ ӷӂ. ? ˂θ? ? ? ӂ? ڸ ͇, ͇ ˂? Ҹ , ӷ? ۲ ӂ۲ ه? , ͇ ? ‚ . ? ? ӷ? ӂ ? ? ? ͇ ? ·, ? ? ? ? ڸ ? ˂ ۄ ? ӈ? ͇? . ̸͇ ? ·Ҹ ? ˂ ? ‰? θӄ ? ͇, ? ? ? ? ͇ ? ? ? ͇ ӂ? . ӂ ? ˂θ̇? ͇ ? ڲχ, ڲχ ? ۄ ̇? Ӊ, ̇? ? , ̇? Ӊӂ ӂʸ? . ڇ? ? "̇? ", ? Ҹ, ? , ҇? ͇, ̇? ·, ? ‚? ? ˂͇, ڸ ? ?. ? ͇ ӄ, θ ӂ? ͇ ? ? ˄. ̇ ӂ ? ? Ӣ ? ‰? ·Ҹ ? ? ·Ҹ ڂ ӂ ͇. ? ˂ ? ? ̇? Ӊ ̇· ? ? ? ? ? (χ? ͇? ? ˂͇), ? ? ӄ ? ˂? ? ̇. ? ? ˂ ? ? ˆˇθ? , ² ? ‰۲ ? . ӂ? θ? ӄ ? ? ӄ ̇ ? ڂ? ? ? . ? ? ? ? ? ˂θ? - ԇӷχ? , ? , . ? θӂ? ? θڂ ۇ‚ ? ? Ҹ ? θ ˉӂ ? ˂θ ӂ. ? ? , "̇? " ? ? ·‚ ? ˂ ? ˂ ? . ӂ? ӂ? ? χ? ? ˂, ӂ? ̇ , ӷӄӢ? ? ? ? ? ? ͇ ? . ? ӂ͇? ? ˂͇ ? ? ? ? θӄ ڂ ӂ - , ӄ ? ڇ, ? ? , ڇϷ? ? . ? ӄӷ? ? ˂θ? (? ) ? ӂ ̇? Ӊ? ? ˂ ̇ Ӊʉ ˇ? ӷ? ӄ·ӂڸ ۉڂӄ ? · ӄ ? . ? , ? ̇ڇ Ӊʉ? ӷ? ? ? ‰? Ҹ: ? ?, ? ? ? ˂ ͇ڂ, ? Ҹ ̇˂͇ , ڇ, Ҹ? . ? ̇˂ Ӊ? ˂ ? ˂ ͇? ? ̇, ͇ ̇β? ? ? ڲ (̇? ), ? ? Ҹ ҇? θ ? ˂ , ͇ ͇χ ̇ ? ӂ ? ԇ‚, ̇ ? ҇? ه̇. ӯ‰ ̇ ӷ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ۉ˂? ӄڂ ӷ? ڇθڸ ? ̇ڇ, ӂӄ ? ¯? . ? ڂڸ, ? ڸ, ? ? ӂڸ ? ? ̇θ? ڇ? ? ҂ˉθڂ ? ۢ ̇? Ӊ ͇ڂ ˉڸ ? ? ? ڸ ҂ ? . ‰ۢ ӂ? ̇ ̇? Ӊ Ӊʉ ? ? ? ? , ? ? . ? ۢڂ ? ӄ ڇ ? ? ? ˂ ̇ ? ۷, ? ‰͇, ̇? ӂ, ۯԇ̇, ӂ? ? θ? ? ? ? ? ͇ ӄ ڇ. ? ? ? ̇? Ӊ ҇? β? . ? ҂? ? ? ? β ? ? Ӊ? . ? ̇? ?? ڇҸ Ӊʉ ? ͇ (҇? ه? , ‚? ), ? ˂͇ ? ? ͇. Ӊڂ ? ӄ ڇ ? ˂ ? ¯ Ӊʉ? ? ? ? ӄ ̇? Ӊ. ? ڸ ? ? θ ? ? . ? ? , ? ˂ ̇ ? ‰ڇ Ӊʉ? ‚? ? ӷ· θӂ? ӄȯ ? ӄ ڇ - - ? ӂӄ - ? ӄ. ͇, ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ӂ, ? ? ڸ. ? ҄ۢ? , ڇӂڸ? ? ‰. ڇ ? ? ͇ χ ̇ ͇, ·ӂˈ, ̇ ̈ ? ͇ӂ ? ‰ӂ ӷ? ۲? ۉ˂θ? ̇θ? ˈ. ? ˂ڸ ? ӄ ڇ ̸ ۲ ? ˲. ? ӷ· ? ӄ ڇ ? ? ? ? ? Ӊʉ? ̇? Ӊ ΄- ϸ? . χ? ͇? ? ˂͇ ˇ? ӷ ? ӂ ? ӄ ڇ ? ?ӄ ӄ ? - ? ‚ӄ. ? ˂? ۷? ̇? Ӊӄ ڲχ ? ? ۲ ۇ ? ӄ ڇ βڸ ·? ? ۄ ? ? ̇, ? ? , ڇ ͇ ? , , ? ‚? , ? . ӂ ? ¯ ډθ ¢ ? ? ? ڂڂ ˈ ڲχ. ӽ ? ̇ ? ۷ ? ‰? ? ̇? ? ¢, ̇‚? ҂? - ‚, ҇? هӂ, , ? ? ӂ? Ҹ ͇ „, ? ӄ, ? ? ӄ ӄ ӂ. η ? ? ¯ ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ? ӂ? ӂ, ? ? ? ˂, ӯ? Ӣ ? ̇ڇ ̇. ? ? , ? ? ¯̇? ? ˂͇ Ӊʉ? ‚? ? ӷ· ۇ ? ӄ ڇ ͇ ‡ ? ڂ, ? , ? · ? ӄ ڇ. Ӊʉ ? ӷ· - Ϸӂ, ? ӂ, ? ? ? ? ? ͇? ? ̇ڇθ? ? ? ˂, ? ҂? ̇ ‚, θ ? ? . ? ? , ͇ ? , ? ? ? ? ӷӄ? ? ? ˂ӄ ۇ? ӂ? ӂ, Ӊ̇ ? ? ۇ‚ ? ? ? ‰ۢ. ? ? ӄ ڸ ڲ? ? ӷ·, ڇ ӂ, Ή. ? ?θڸ ? ڸ ӷ„ ? ڇ ڲӂ ? ? ̇ ? ? ? ‚, ӷθ ? ̇? ӂ? Ӊ, ? ? ? ӄ ? ̇ ? ۷. ‰˲ ? ? ۲„ ? ʇ ? ? ? ? ? ڇ , ڇ ӂ? ۷? ?. ? Ӊ? ڲ - ҂ӷ? ̇? ? χ ӄ ҇ӂ? ?? , - ? ? ̇? Ӊ, ӷ? ӷ ? ?? ۂڂ. ڂ ڇ ̇? Ӊӄ ڲχ ҂? ? ‰ ? ‰? ̇? - ? ڂ, ? , ‡. , ҇ ? ? · Ӊʉ ? ̇? . ? ? ̇ ? ? ӄ ڇ ? ‚? , ? ? ? , ? . ˂ χ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ ̇ ? ? ۉ? , ? ̇, ? ‰? ? Ӊ ? θ. ʉ, ? ? χ? ? , ӂ? ·Ҹ ? ? ͇ڂ χ? ˇӂ, ? ‰? Ҹ ̇̇, ڇ ͇ ӷ? ? ? ? ̇? Ӊ ڲ . ? χ ڲχ ډθ? „ ڇ ? · ? ? β? ‰, ? Ҹ ? ? ? ? ӄ, ڲ ? ̇ʇ, ? ͇ ۇ‚ ̇‚? . ? ? ڲ ӂ? ? ӄ ̇, ? ? ӷθ, ? ? ? ۉ ? ˂, ? ӄ ? ? Ҹ ڇ "? ӄ" ه? ? ͇, ͇ χ, ? ? ˂ ډ ? ·? Ҹ ? (? , ), ? , . ۉ? ڲ ӂ? ? ? ۷ӄ, ӄ χ? ˇ·, ? ? ? ˂ χ ӂ ? ? . ӂ? ۷? ?, ӷۂ, ? ? ? ۉ? , ? ? ? ? , ? χ? ˇ·. ? ̇? ? ̇ڸ ڲχ ڇ ? ‰? ·Ҹ ̸͇ ? ? . ? ? , ͇? Ӊʉ ? ‰ڇ? · ӷ Ӊ ? ۷, ··Ҹ ? ۷? ͇ ‚˸? , ? ̇ ? · ̸ χ. ۷ ‚ۯ ? ̇? ӂҸ θ ڂ ? ˂ ? ? . ˷ ӄ ? ̇ڇ ˇ·Ҹ Ӊʉ Ӊ ̢? . ̸ ? ? ډ ? ? ۷ ? ڇ? ? ̢. ? ? ˂ ‚˸, ӂ ? ۷ ? ? Ҹ ˆˇθ? ? ?, ڇ? ? ̇ڸ Ӊʉ? ̢? ? ‰ӄ ? ڇ ӄ ? . ڂ ̇? Ӊ Ӊʉ? ڸ ӷڸ, ? ۲ ? ? ̇ڸ "ۂڂ χ? ˇ·". Ӊ ? ? Ӊ? ‚? ӂ ? ̇? Ӊ? χ? ӂ, ? ? ? ? ? ? ¸ ӷ? ? ӄ ? ?? , ? θ „ ? ڸ, ̇˷θ ڇڸ ? ? χ? ˇ? , ? ? ڸ ? ̇ڇ. ͇? ̇, ? ? Ӊʉ, ˇҸ ? ۄ ? ۄ ? ڇ (, ? , ? ڸ), ? ۲ ΢ ·. ӂ? ·Ҹ ? ̇? Ӊʉ, ? ۷? - ۉ̇? . ̇ ͇ӂ ? ? ̇̇ Ӊʉ? , · ҂ڂ ͇ „ θӂҸ ? ? ̇˷θ ? ?θ ? ? . ? ̇ڇ? ? ‰ڂ ڂڂӂ· ه? ? ? ͇. ? ?ۄθ̇? ? χ ? ۷ θ? ӄ ̇ ·Ӊ? ? „ ? ? ̸ θ? ̇. . ? ۷ ډ? Ҹ ? ˂ ? θ ? ͇ θ̇ ? , ? ڇ? ̸͇ ӷ? ۲ ? ? ? . ? ? ? ? ? ۢڂ ˈ‚? ͇ ڇ ? ˂θ? ӂ, ͇ ҇? ͇, ·, "̇? ". ӯ ͇θ̇ ? ˂͇ ̇ χ? ? ۷ ? "ӂ? ӂ? " ? . ۇ? , ӄ θӂҸ ͇? , ̇? ? , ? ӂ? ̇? ?? ? ? ? ۷ ? ҷ? ? ? ͇, ? ? Ҹ ? ۄ χ? ˇ? ? ۄ? ͇ ? ˂. ? ۷ ·Ҹ ? , ? ҇ ? . ? ? ? ? ? Ҹ ̇ȯ θ? ? ԇӷχ? , ? ˂͇ ? · ? (͇ "? ? ? ·", "? "). θ̇? ? ڇ ? ˂ ? ͇ ̇ χ? ˇ ·Ҹ ˄? ? ҂‚? ? . Ҹ ² ̇ θ · ҂ڂ ӂӄ ډӄ χ? ˇӂ, ͇ ? ˂: ·‚ ӂ, ڇ ˷ ҂ ? ? , ӄ? ۷? ? ۲ „۲ ̸͇. -? ۄ ډ? Ҹ ӂ? ۷? ?. ? ‰ڇ? ӷ ? ? ? ? ? ͇? ͇҇ ? ·͇, ? ? ? ? ? ڸ ? ˯? ? ? , ? , ۄ, ҇, ? ӷ? ? Ӊ͇, ˸ ? ? , ڇ. ? ڸ χ? ˇ, χχθ ? ?ڸ „ ڇ? ? ۉڂ? ӷڂӂ θ ? θ „ ? ˲, ˂ ? ˂ӄ ? ¯? , ӷ? ڇθ θӂ ? . ? Ӊ? ڲ ӷ? ˉ ? ‰ڇ? ӷ ҇Ϸθ, ? ? ̇ ? Ӊڂ ? ? , ? ۽ӂ, ̇ ڂڂ ه? ? · ͇, ̇ ? ۲ ? ? ڇ, ̇ ҂? ڇ? ? ۉڂ? ڂ. ‰ Ӊ? ڸ ? ˈڸ ̇? Ӊӄ ڲχ, ? ? ? ?ʇ? ? ? ? ̈ӂ ͇ڂ. ? Ӊ ڲ ҂ڂ? : ? ̇θ̇? ? ͈? , ӷӂ̇? ? ͇? , ? ӂ ˄? ?, ̇̇ ¢ ? ; ȯ? ӄ·ӂڸ ? ˂? ? ? ‰? ? (? ˂, Ҹ? ); ? ?͇? ӂ? χ, β? ·? ? ‰ ڂ ӂ? ӂ, ̇ ? ̇? ̇? Ӊ ? ˂? (? ? , ? , , ? , ? ӷ ? ? ӂ ? ‚ӄ, ? ? ӄ, ? ӂӄ); ӷ? ̇? ? ˂ڸ; ? ˈڸ ӷ‰? ? ? ¢ ҇Ϸθ; ‰ڂ ڇ? ? ? , ͈̇θ ӷ? . ? ? ² θ ̇ ? ۉӂ- Ӊθ? ӂ ͇ ? ̈? , ? ? ӷӉ ? ӂӉڂӂڸ? ڂ? ڂ. ‰ ӷ? ڸ χ ̇ ҂ڂ ̇? Ӊӄ ڲχ, ? ? ? ? ? ‰ ۉ͇ ڸ ӈ̇θӄ ҂? ̇? Ӊӄ ڂ Ӊʉ? . ҂ڂ ӄ ? ڸ: ? χ ? ڲχ, ۽ڇ „ ? ? , ? ӷ? ? „ ? (? ˂? ), ? ‰ڇ? ? ? ? θ ? ̇θ, ? ? . ӄ ? ڸ ڇ ӄ ? ˂ ۷? ڂ ̇? Ӊ? Ӊʉ, , ͇ ? , ۂڂ χ? ˇ· ? θӂ? „ ҂ڂ ? ? ۉڂ ? ?θ ? ¯? ¢, ӷڸ · ? ˂ ? ӂڸ ҇Ϸθ. ‚ˉ, ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ ڇ? Ӊ? ʇ ? ? "̇? Ӊ? ˂? ", ڂ? ˂„? ? ӄ ̇„ Ӊ? ӂ? ? ? „ ӂ. ʉ ? ? "̇? Ӊ? ˂? " "̇? Ӊ? ? ˈ" ? ˂? ? . ? Ӊ? ˂? - ? ? ̇? Ӊ? ? ˈ ӂ? ڂ ? ¢. ? ²? ˉ ̇? Ӊ? ۉڂ? ? ˈ, . . ۉڂ? ? ̈? ڂ? Ӊ ̇? Ӊӄ ڂ, ۉڂ? ? ? ˂- ? ·ӄ ڂ, ? ‰? ̇? Ӊ ? ? ˂ ҂ ̇ ̇„ ? . ·̇? ۢڸ ̇? Ӊ? ? ˈ - ? ? θ̇? · ӄ ڂ? ̇? Ӊӄ ? ·ӄ ڂ, „ ? ˂ڸ, χ? , ҇? , ? ‰? ? β βӄ ? ӷ? ? ӄ ӷڂӄ ҇. θӂ ? ˈ ӄ ڂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ҂? Ӊ? ʇ ʉ̇? Ӊ Ӊ? Ӊʉ ӄ ӄ ? Ӊ, ? β ·? ? ‰ڇ ӷ ˉ‡ ? ? ӂ͇, „ ӷ, ۽ ? ˂? ӷ? Ӊڂ۲ ? ? Ӊʉ? ; ? ̈ԇ ? ? ? ˂ӄ ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ, ̇˷ ? ? „ ? ڇ, ˂ ? Ӊ? ӂ ӂ? ӄ ڲχ (? ӂ ӄ ӄ ˂, ? „ ? ӷ? ӂ? ? ? ·ӂ? Ӊ? Ӊʉ); ? ? ӷ? ӷڂ (? ڇ, ˂).

2. 2. (20-30 ) ? ? ̇ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ӂӄ ? Ӊ ? ˯ ·θ χ? ˇ, ۷͇? , ? ? ? Ҹ ̇ , ۉ? ͇- ? ? ‰ڸ ̉̈˲ θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? . , ͇Ҹ ‚ˉ? ه? ӷ? ? Ӊ? ӂ? ̇? Ӊ? ӷ? Ӊʉ? , ڇӂ ҂? ʉ ӷ? Ӊ? ? ӂӄ ڲχ, ڇӂ ̇ӄ ? , ? ? ‰ ? , ӂ . ӄ ӂ? ? ӷ ӷ? Ӊ? Ӊ? ӂ? Ӊʉ? 20- Ӊӂ, ҂? ? ? ‰ڇ ӷ ˉ‡ ? ? , ? ? ? ? ‰? ӄ ? Ӊ. ˉ ? · ? ? ̢̇ χθ˯ ˄? , ڇ, ? ۉ. ? ? ? ˂? ӄ ·ڸ? - ? ۷ ҂ ? ? ͈ Ӊ? ˂ ? ˂ڸ ˄? ? "̢? - χθ͇". ڇ ? χ · ? . ̇ ? ˯· ̇ ? ?, θ ? ?, ۉ ? ӄ ·ڸ? , ? ? ? ̇ 20- Ӊӂ. ӂ ? ? , ? ? ? ˂? ? , ? ? ӷ? ? ·ӂ ڇӄ ? ӄ ӄ ? ? , ӂ? ? ڇڇ ? ? ˂? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? . Ӊ 20- Ӊӂ ? θ ̇? , ҂ˉθڂ۲ ҂? ̇? Ӊ? ڲ. ? ? , ̇ ӷ Ӊӄ ? ӂ ? ̇· "ӂ Ӊ? " ӷ? ̇? ? ·ڸ. ? , ۽? ? ˂? ? , ڇ ? ¢˞ ? ˂ ̇ ̇̇ ? ڸ? ۲ ? ۷. ? ۄ ? ? ̇· ? ˉ Ӊθ ԇθ, ̇ ? ¯ ? ӄ ͇Ҹ ? ? ˈ? ? ? ӄ ڲχ: ډ͇ ԇθ ? ˂ ̇̇ ӂ? . ? ͇ ̇„ Ӊ? ӂ? ڸ Ӊʉ ˂ ̇? Ӊӄ ڲχ ̇ڸ ? ˈ ? ̇· "θ", ? ӄ ӂӄ ? ̇· Ӊ. ڂ? ʉ ҇? ? ډ ? ? Ӊ Ӊʉ? θ۲? ? , ? ? ? ? ? , ? ̇? Ӊ ڲ. ? ? Ӊ? ? ¯ ? ? ӂ? ? ̇ ˂ ͇̇ ? ۷ Ӊӂ? - θ? ӷڸ ? ? ̇? Ӊ ? ۷, ڇ̇ ? ͇ӂ ("? ? ۽"), ? ? ? ͇̇. ? ? ‡? ? ?ڸ ? ڸ ڇ (? ӄ, ӄ, ? ӄ), ? ? ? ڇ? ? ? ه? ͇ . ? ӷ? ? ڲχ ? ˈ? ? ? . ? χ ӄ ڲχ ? ?χ? , ‡ „͇ ӯ? . ͇ ? ? ˉ ? ‰ڇ? ӷ ? ˆ˲, ? ? ۲ ͇ ̸‚. ӉӉ ? ͈ ¢ Ҹ ӂ? ? ̇ ? ̇θ ̇? Ӊӄ ? ? , ҂? ? ? ӄ? ? ͇ ? . ? ͈? ·ڸ? ? ?? . ? ͇ - ? ̇? ? ̇ ? χ. ? ڇ? ۉӷ̇? ? χ, ? ڇ? ·? ? ڂ‡ ? ? ? ? ӄ ̉̈? Ӊ? ӂ. θ ӉӉ ̇β? ? ¯ Ӊ ·ڸ? ·? ˆ. ք ? ͈? ? ? ? ډ? ӂ? ? ͈ ? ۷, ̇ ڇ ? ? ̇ ӂ ? ?ۄθ͇. ? ˂? ? ۢڂ θ ‚ ? ‰. ˉ ? ͇, ? χ ? ‰ڇ? ӷ ? ͇θ? ? ? . ·θ ? ͇ ӷӂ ? ͇ ˆ. ? ? ̇? ?? ? ? ˂ ? ·? ͇, ? - ? ‰ , ̇̇? ̇? Ӊ۲ Ӊʉ ? Ӊʇ? ? ˈ˲ ӄӄ ? ? ‰? ? ڂڂ ? ӂ ˄? ? ? ͈ ڲχ. ͇θڸ ҇ӄ χ? ˇ· „ ·θ ڂ - „ ·? ̈ - ? Ӊӂ θӂ ? ̈ԇ . LJ? ˇ ̇ ? ? ۷ ۯԇ̇ ڸ ? ? Ӊ Ӊʉ? ? ӄ ̇̇? - ͇ʉӉ‚ӄ ·ڸ? ·ڸ? ? ‡? . ? ڸ ӂ? ? ? : ? ? Ӊ? ? ڂ۲ θ ̇ ̇? ?? ¢. ʉ ۄ۷ ڇ? ӄ ̇̇? (? ˂? ڲ, ӂ͇) ? . Շ ? ӷ? ̇ Ӊθ, ? ? ? ڸ χ ? ·ڸ, ڲ ? ˈ? , ۇ ? ‡? . ? χ - ? ڇ? ? ?ۄθ̇? ? ۷ ? ͇ӂ. ? „ڸ ? ͇ ? ۄ ӉӉ? ͇, ̇ ? ‚? ? ·ڸ ? ? ? . 燉? ӂ? ڇӄ ? ۷ ? ? ·ڸ? ͇ڇ, ? ?? ? ?? , · „ ̇? ?? , ? ? ҇Ϸ. ? ˄̇θ? ӷ ? ? ͇ ? ·ڸ? ? ӄ ̇˂ӄ ӂӄ ·͇. 䂇? ͇? ӂӄ ·͇ ? ? ? ? ? ‚ ·ڸ? . ք ˄? ? ? Ӊ ? ?ۄθ۲ ? ͈˲, ӷ? ? ? ? ·, Ӊӷ? ·͇ ̇? Ӊ ڲ. ‰ ڸ, Ӊ? ? ̇? ӄ ? - ‰ڇ͇ ڂ? Ӊ ? ‡? ? ·ڸ‚ ڲӂ ? ۷? . ? ӂ, ? ? ڇ? ۉ͇- Ӊθ? Ӊ ӂ ? ? , ? ̸ χ. ? , ˇ ? , ? ? ? ? ‰ ? ˂, ? ̇ ҂ θ ? ? , ӂ۲ ? ˄̇θ۲ ? . ? ӷ? ̇? ? ·ڸ · ͇, ? ? ҇ ? ? ? ˂. ? χ ·ڸ? , ӷ·? ? ͇̇ ӄ Ӊ? , ҂ӷ? ? ? ? , ? ? ? Ӊ? „ ̇? Ӊ Ӊʉ: ۽ ·ڸ? ̇̇ ۽ ڲχ, ? ̇? ? ۷ ·Ҹ ̇ ̇ ? . ? ? ? ˢ ̇̇ ? ̇ ӷ? ڸ ‚ " Ӊ? ", ӄ ? ? ‚? ڄ˷ ӂ? ? , ӷ? ̇ ¯· ? . ̇ ӂ ? ? ӂ? Ӊʉ θڂ ۇ‚ ҂ӉҸ ? ‰ ¯„ Ӊڂ ̇? Ӊ Ӊʉ. ? ӷ? ? ڲ? , ? ? θڇ ӂ ? ? ? ? ӂ - ڲχ ͇͇ ? ڸ? ڲӂ. ? ? ? ‰·? ڲӂ ӂ? ? ҂ ? ӷ? ? ? ˂, ? ˂. ? ? ̇ Ӊ θ ̇˂? ҂ ? " ӷ" ‰ڸ Ӊ ? , ? ͇ ҂ˉθڂ · ۉ͇ ͇ڸ ҂ ӂ, ҂ӷӉڸ? ? ˆӂ ? ۷ Ӊ? . ? ? ? ӷ? ? ڲӂ ۉ ͇ ? ۄ ̇? ? . , ? ˂ڸ, ڸ ? ӄ ? ¯? ڲχ ˄Ҹ ? ? ۇ‚ θ ? ˂, ڇ ? ? ? ͇. ? ? , ڇڇ? ̸͇ ڇ·Ҹ · ̸͇ ? . 㲷χ? ̇? Ӊ ڇڇ? χ? ? , ? ·? ? ? ? ‚, ? ? ? ·Ҹ ? ? Ӊӄ ڲχ. ڇڇ? ̸͇ θӂ·Ҹ θ ? , ? ԇθ, ԇθ, ? ӂ, ӂ? ۷? ӂ. ۇ ? ԇ ̇˂? ̉̈ ? ˂ ڲ, ӄ ̸ ? Ӊ ? , ? , ¯ڂ? . ͇ ? ӷ Ӊʉ, ? ӷ ? ڇӄ ? Ӊ ? . ? ˂? βθ ڲ, ? , ¢ ̇ ҂„ ˈ, ӂ? ? ? ? ӷ? ӄ ? Ӊӄ ڲχ, ? ӷ? ڇ? ӷ? ? ? . ? ? ·Ҹ ӄ „ ? ˂ڸ, ? ? ˄·Ҹ β ? ? ? ? , ? ? ڇ - , ? ӂ, ӂ, ? ӂˈ - ӂ Ӊʉ? . ? ? Ӣ Ҹ ͇Ҹ ̇? Ӊ ڂ. ? ˂? ڲ ? ? „ ? ? ? , ڲ ? ۄӄ ̇̇? . θ θ̇? ? ڇ ? ۷ӄ ? ? Ӊ Ӊʉ? 20- Ӊӂ · ʷ ? Ӊ˲ ̇? Ӊ? ? ˈ, ? ӷ· ·? ? ͇ ? ӷӉڸ ? ? θӄ ڂ ? ˂. ? ˂͇ χ ӄ ڇ ډ ·ڸ? . ͈? ӂڸ χ ̇ Ӊ? , ? ? ? ˂, θڂ ۇ‚ ӷ̇? ڸ ? ?۲ ҂? ̇? Ӊ Ӊʉ. ̇ ? ? ? ? ? ʉ „ ? ? ˂: ? ? ? ͇˂ ? ӂ, ·ڸ? ? , ̈? ? ͇ӂ, ? , ? Ӊ? ? ‰ ¢. ? ² ? ۞ ? , ӄ ? ‰θ ? ۲, ӄ χ۲ θ ӂ? , ۇ ̇̇ ? ۲ ·. ? , ? ˂͇ ? ? ? ̇ Ӊʉ, ҉· · ҂? ͇ - ? ӂӄ ӄ θ? ӄ ̇, ӂ? ? ? ? . ? ͇? ? ˂͇ ? ڸ, ԇӷχ? ͇, ڇ Ҹ Ӣۢ ? ˂, ҂ڂ ̇? Ӊ Ӊʉ. ‰? ?Ҹ ? , ? ӂ? , ? ‚? , ¢, ? ˂͇ ͇ ? ڇ̇˂ ӂ۲ ԇ? θ ̇? Ӊ? ڲ. ҉·ڸ ? Ӊ, ? ˂ ? ¯ Ӊ Ӊʉ? ? χ? ˂ӄ ? Ӊ · ‚ˉ ̉̈˲ ҂? ̇? Ӊ? ڲ, ? ? ? ?ʇ? ӄ·ӂ ? ? ͈, „ ? , ڂ. ̇ θ? ڸ ۲ ? ڸ ‰? ? ? ? ¢. ? ? ۇ‚ ? ˂͇ ͇? ̇? ڇ Ӊʉ Ӊ ? ? , ? ˂̇? ̸ Ӊ - ̇ ӷӉӄ ڂ ͇? χӂ, ? θӂ, · - · Ӊθ ڇ ˈ. ? ? ̇? Ӊ? ? ˈ? . 20- Ӊ? - ̇ ? ? ̇? Ӊ? ڲ ͇ . ? ۄ ̇Ӊ ˯ ? ӷ? : ? ?? ̇? ? χ, ? ? ˂ڸ ? ˂, ? ? ? ͇. ? ? ̇ ڂ? ۉӂ- Ӊθ? ? ‰? θ? ? θڇ, ? ?ʇ? ӂ Ӊ, Ӊڂ Ӊ ̇? Ӊ? ڲ ? ˯ ¯. ? ? ˈ? ̇? Ӊӄ ڂ ? ? Ҹ ӂ? Ӊ ? Ӊθ? ӂ. ӷ? ? ? ‰? Ҹ ه, . . ? ? ? ‰· Ӊ ? ?ۄθ ? ? .

     30-

30- Ӊ ڂӄ Ӊ? ӂ? Ӊʉ? ? ӂ ? ? , Ӊ? ۲ ·? ? · ӂ Ӊ? ڇӂ? ӂ Ӊ, ӷ‰˂ ۯ ۉӂ- Ӊθ? ӂ ? ? . ˂? θ̇? ̇? ? ? ? , ? ҈ڇ ڂ ̇? Ӊӂ . ү? ?? ʉ̇? Ӊ? ӷ ? ? ? ? . ? Ӊ? ? ʉ̇? Ӊ Ӊ. ͇? ? ӄ ˉ‡·, ? ? ¢, ۽ڇ, ? ͈. ˉ‡ ? ? ӂ? Ӊ ? θ ? ? ? ? , ӷڂ? , ? ? ? Ӊ ? ? . ? ? , 1931 Ӊ ӷ͇ Ӊ, θ ҈? "̢? - χθ͇" Ӊ? ڇӂ? ӷ ̢? ? ˄? , ‰θ ? , ͇ ? ? ? ۲ ҂Ӳ ڸ. ? ? ۽ ? Ӊ ۽, ӄ ? ү? ?? . ̇ ۂ˂? - ͇? . ? ? ˂? ? ? θ ? ˂χ ̇·? ҂ ‡ ̇ Ӊ? ӂ Ӊʉ? . ? χ ̇? ? ? ˂? ? , ه̇ Ӊڂ ? ? . , ̈ 30- Ӊӂ, Ӊ ̇β? ? ‰? ڇ? , ? ? ? ˂? ԇ ւ? ? ʉ „ ? χ. ? Ӊ θȯ? β? ۽ڇ ? ?ۄθ͇ ? ۄθ. ү? Ҹ , ӷ̇? ·Ҹ ڇ? , ڸ ? ˂? ӷ ? ۽ڇ ̸Ҹ. ̇ ? ˂ڸ ͇ ӂ ? ӷ? ? Ӊ ? ? ‰ۢ۲ ? θ. ӂ? ˉӂ Ӊʉ? ? Ӊ ? Ӊӄ ̇? ? ӄ ? . Ӊ Ӊʉ? , ·ڸ‚, ۽ Ӊ? ۲ ڇ˲, ? ү? ? ? ۲ ? - ? ?۲ ? ү? ۲ . ? ˂ ڇ? ڲχ ڂڂӂ ? ? ӂ·‚˲ ? ˆˇθ? , ˲ ? ˂? ӂ, ? ? ? ? ·? ӷ? ? ‰ Ӊ. ӂ? ۷? ? ? ӷ? ·ڸ ӷӂ, ڇ ̇ ? , ͇ ? ӂ. θ ? ? ? ? ? , ‚? ? ? . ҂? ۉ͇ ? ˯Ҹ ڸ θ ? ?? ? ۷? ۽. ‰, ? ̇θ, ҂Ӳ ? , ڇ ? ? ӷ. ? ڇ ? ·Ҹ ̇ ڂ . ˷ ˂ Ӊ ? ? ̇? Ӊӄ ڂ ڇ ? ? ? ڸ? ? ? ڇ „ӄ ӄ ӄ ·ڸ? , ‚„ ҂ ӂ ? ? ? ۷. ̇ ? θ ۉӂ ӂӄ χ Ӊ ? ڇӂڸ ҂? ڂ ̇? Ӊӄ ڲχ. ? ? ,? ͇? ? χ ? ?ӄ ? ͇, ? ? ? ? ͇ڂ Ӊӄ ڇ, ? · ? ڇ ̇? Ӊ Ӊʉ? . Ӊڂ ? ? , ? χ ? ? , ӄ ډ Ӊ? ˂? ڇ ̇? ڇθ, ̇? ? ̇? ·ӂˈ, ۄ ̇ ‡. ? ? ? ڇ? ӂ? Ӊ Ӊʉ? - ̇ ڇ· ? ?, ҂ӷ? . ? χ ? ? ̇ ڇڸ? ڸ ? ˆ ? ? ˄? ? ? ? ӄ. ӷӉ? ۉӷ? ? , ӷӉ? ڲ, ڂ ? ˇӂ, ? ӷ? ? ? ? ? ̇ȉ? ۉ͇ ڂ ̇? Ӊ Ӊʉ? . ? ˂͇ ? ۄ ? ? ډ „ ? ڇҸ ? ? ? ˂? ? ·ڸ‚, ҇? هӂ, ԇθ. ? ̇? Ӊ? ӂ Ӊ? ӂ ӂӄ ڲχ ˉڸ ? θ ӂӄ χ Ӊ. ? ۉ- Ӊθ? . . · ˯, ̇? Ӊ? ӂ ? ۲ ? ‰ ? ?Ҹ ڂ? ڂ θ? ? ? ڇ ̇? Ӊӂ , ? ? ̇̇θ Ӊʉ. ? Ӊ? ˂? ۉڂ ӷ? ? ? θ۲? ? ڲχ. ۇ? ̇? ‚, ? ڇӂ ̇? Ҹ ˆˇθ ? ? , ӂ Ӊ ڂ ډθ? ? ӄ? ˉӂ Ӊʉ? , ? ? ? ? ? ·ڸ ? ? ? ˇ? . ? ? , ? χ ? ͇ ? ? ۷, ۉӷ̇? , ? ˂? ? ڇ? ? , θ? ه̇ χ Ӊ. „ڸ ? ڂ ̇ ? ˄? ̢? . Ӊ ? ? ? ڇ ˂ ̇˂ Ӊ „ ·ڸ? , ? ? ӷ ? ? ? Ӊ ? ?? ? ӄ . ӂ? ڇ? Ӊ ڇ ˉ ̇? Ӊӄ ڂ? ڂ, ? ? ? ? ҈ ̇? Ӊ? ڲӂ ˂? ̇̇θ? ? ˂. ? - ӂ θ۲? ? , ? ? ڇӂ? ? θ ڇθ, ? ‰ڂ ? ? ӄ ·ڸ? . ۉ ? ? ڇ ? ? , ˄? ӂӄ ? ˂ӄ ڇ. ? ͇ ? ӂ? ? ? ? ҷ? . ڇ ڂӂ? ̇? Ӊ? ڲӂ. θӂ Ӊ? ӂ ӷӂ? ? θ ۉڂ? , ڇ? ? ˈ_ χ? ? ͇ڸ (? ‰ڇ ˄? ?), ҷ? ? ? ? ? ? ډ ·ڸ? . ? ӷ? ӷ? ? ӂ? ? ͇ӂ, ? ҇ ‚? , ? , ? ۄӂˈ, - ڸ ? ? ? ? ? ·ڸ? . ? ? ? ·ڸ‚ ? χ? Ӊ ӂ ? ӂ? ? . ‰ڸ θӂ ? ۷ ? ? , ? ? Ӊ? Ӊʉ? ̇βڸ ? ? ¯: 1) ? ‰ ͇ ·ڸ? ? ? ? ӄ ͇, ? ͇ θ? ӄ "", ̸ ? ? ? ? ? ? , ڇ? ; 2) ڇ ·ڸ? - ? ۷ ? Ӊθ? ? ? , ? Ӊ? ? „ ? , ? ӷ ? ? ? ‰ . Ҹ ? ˉ ? ۲ ̇ӄ˲ ? θ ? ? ۷, ? ۷ ? ۄ ̇? Ӊ, ̇? ? ̇? Ӊӂ ӂʸ? . ˷ ڇθ ‰ӂ˲ ӄӷ? θӂ˲ Ӊ? ? ? ? ۷. ·? ˈ? ? ? ˂ӄ ? ¯? - ‚ ? : ? ˂͇ ? ڇ, ̇ ? ۉ ? ͇ ? ӷ? ? ? ˇ? , ? ? ? ? ? ? ӂ? Ӊʉ? , ·ڸ‚. ? ̇? Ӊӄ ڲχ ӂ? ? ? ? ·Ҹ Ӊ? ӂ ? Ӊʉ? ̸ ? ? , „ ·ڸ. ۢڂ? ·Ҹ ̇ ·? ӷ? ? ? ڂڸ ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? . ? ? , Ӊ ӄ ? ڂ? ·Ҹ ? χ ͇̇. , ͇ - ? ? ? ̇? Ӊʉ ? ? ͇, ӷ„ ˄? ? ? ү? ?? ? . ? ? ? ? ? ͇̇ ? ? ? ӄ ̇? Ӊ. ? "͇" „ ҂? ? ? ? ‰ڇ ӷ ̸ θ ӷ„ ˄? ? ? Ӊʉ? . Ӊ? ӂ Ӊʉ? ۽ ͇̇ ? ? ̇ 30- Ӊӂ. ? ӷ? ̇ Ӊθ ӄ ԇθ ? ͇̇. ү? ? ? ӄ ԇθ, ? ?χ? ? , ۉ̇? ӂ ? ӂӄ ? ͇, ۷? ̇? ͇ Ӊ ? ? ? ? ? ‰ڇ? , ? ۄ - ? ۯ۷, ? ? ? ӄ ڸ ? , ? ? ? ? ҇ ۯ۷͇ ? ڸ. ӷӷڸ ه? ? ? ̇? Ӊӄ ڂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? 30- Ӊӂ, ҉·ڸ ‰۲ ? Ӊ: ? ̇? Ӊ ڂ ? θ ۉӂ- Ӊθ? ӂ ̇θ ӂ? ? . ҂ ? ? θӂ? ӂ? ۽ ? Ҹ Ӊ ӂ ڂ? ڂ Ӊθ? ӂ ӂӄ χ Ӊ. ? ۄ ˂ӂ, ? ? ԇ ? χ? ۉӂ- Ӊθ? ӂ θȯ ? ? ? Ӊ? ڂ? ڇ, ڇ ? ӷ? : ? χ Ӊʉ? , ӂ? ڇ? , ? ̇ڇ? , ͇ ? ˂, ? ? ډ, θӂ Ӊӂ? ͇ ? ˂ ? . ӯ˲ ̇? Ӊ ڂ ̇β? Ӊ? ӉӉ. ҂ „ ? Ӊ ? ?ӄ θӂ? , ӄ ӄ ڂӂ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ? , ? ? ڇ, ډθ? ӂ ? ˂. ? ? , ͇ ڂ? ? ? Ӊθ? ӂ ? ? ? ˯ ¯ ? ̇ ̇? Ӊӄ ڲχ: ? ? ? ? , ? ? , ? . ǂˉ ‰ڇ ̇? Ӊӄ ڂ ͇ ? ? ? ԇ ˉ ڇ ? ه? ?, ͇ ڸ ? ͈, ? ? ? ? ӷ ? Ӊڂ ڲχ; ? ӂ? ӷ΂ڸ, ҂? ? ·ӂ? ? ̇? Ӊ? ڲ ? ? χ? ˇ, ڂ ? ? , ? ڇ ? ۉ ӄ, ӄ, , ͇ ۇ ? ? ? . ¯ ڂ? ӉӉ ڂ ̇? Ӊӄ ڲχ ͇ ? ӂˢˈ ˉ, ӂ? ˈˇ˂ Ӊθ? ӂ ӄ? ˂ ? θڇ? ? ? ? ? ӂ ӂ? ? Ӊ ӷ? θ? ? ? ˂. ? Ӊ ۢڂ? ·Ҹ ‰? ڂ? ̇Ӊ ̇? Ӊӄ ̇ȉ? ? ? Ӊڂ۲„ ۽ڇ. ? ӄ, ? ? ˂? ? ӂ? Ӊʉ? , ? ? ӂ? Ӊ ? ? ? ˂χ, ¯ ڇ ? ˂? ? ̇? Ӊ? Ӊʉ. 20- Ӊ ? χ ? ? Ӊ Ӊʉ? ӂԇ ӷ ? ڇ ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? , 30- Ӊ ڇӄ ӂԇ? ? . Ӊ̇? Ӊʉ ӄ· "? χڸ" ̇? Ӊӄ ڲχ ? ˈ? ӂ ? ? , ? ӂ ? ¢? ? . ? Ӊθ? ӂ ‰ڸ ̇? Ӊ ڂ ? ˂ . Ӊ Ӊʉ? , ? ? ? ? ۉ͇ ̇? Ӊ? ˂, ? ˇҸ ˉۢ ԇ Ӊ? ҂ ҇ӷ? ڸ, ӂ, ? ? „? ? ˈ ӯ ӄ? ? .

    
     40- . -...50-

? ۂ? ? ? θڸ Ӊ? ۲ ? ? · ? ? ̇ ڂ . ӂ Ӊ ӷӂ ҂Ӳ ? θ 1944 Ӊ. ? ˂ Ӊθ? ӂ, „ ? ۉӂ ̇Ӊ? ? ? ? Ӊ? ۉӂ- ˂ ۉڂ? هθ ӂӄ θӄ ڇ. ڂ? ͇? Ӊӂ͇, ӂ̇? ̇ ڂ ? ӯӄ, ӷڂӂ· θȯ ? ˲ ӂӄ Ӊ? ӂ? · ̇‰ӂ? ̇? Ӊ? ? ˈ ڲ. ҂ ? ۉ- Ӊθ? ? ڇ ӷ? Ҹ ? ˂ ? ? ̇? Ӊӄ ? ·ӄ ڂ, ? ? ӄ ڂ? ڂ? ڂ. ? χ ? Ӊ? ӂ? - ? ˈ? ? ۲ ? ‰ ? ̈ ? ? Ҹ ¢ 1939 Ӊ, ӄ ? ? ? ӂ? ̇ · ԇ۲ ւ? . ڂ, ˂ӄ ӷ̇ ? ڇ ӂ? ? ڸ ӄ. ˂? ? ۇ? , ? ? ‰ ۉ͇ ͇? · θ Ӊ ڂ? ӄ ڇ? , · ? ‰۲ ʷ: ? ˂ ڇθ ? ˲ ̇? Ӊӄ ̇‰? ڲ, ? ڇ ̇Ξ? . ? ڂ? , ͇ ? Ӊ ? ӈ҇, ̇ӄ Ӊθ? ¢ ? . ‰ ͇ڸ, ? ? ? ӂ? ̇ ̇· ҂ ? ‰? ‡ ̇ ӷ ̢? , ̇ ڲ. ? ? ? ? ? θ ̇ ? ? . ‡ ̢̇- ? ˈ, ̢̇- Ή, ̇? ӂ ̇ ? ү? ? ۉ ? . ӂ? ڲ: ? ү? ? , , ͇ ̉? , , ? ? , ? ? ? Ӊӄ̇? ˄? ·ڸ ԇθ, ̇̇ θ. ? ? Ҹ ? ? ͇ ̇ χ, ? ? ̇ ڇ ? ¯ ˂? ӂ? ? ? ? . ڇ ҇ӄ ̇ ͇, ? ڇ, ͇ ·̯͇ ڇ ڲ ̸ ̇̇ ӷ̉? ӂ. ‚? ? Ӊ θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ӷ · ̇ڸ ? Ӊ ̇· ڂӄ (40- Ӊ? ), ͇ڂӄ ڷ? (50- Ӊ? ). Ӊ ? ? "ڂ? ڷ? " Ӊ? ‚? ? ڇ ۂ˲ ? ˇӂ ӄ ӄ ˂, ? ӄ ̇? Ӊӄ ڂ ˂„ ? ? ? Ӊ. ? ? ˇ Ӊ? Ҹ ̇· ? ? ڲχ ? ? ? ̇, ? ? θӂҸ ۉ͇ ¢ ӂ ? ? . Ӊ? ӂ Ӊʉ? 40-50- Ӊ ҂ˉθڂ , Ӊ , ·ڸ‚ ӂ ? ? ? ? ˂ӄ ? ? ̇? Ӊ? ? ۷, ? ?? ? ڸ? Ӊʉ? - ۯԇӂ, ̇? ӂ. ? ͇ ? ˲, ڇ ? χ ̇̇ ? ̇? Ӊӄ ڲχ. ˷ ? ʇ? ? ̈ ? ? ? ̇ڇ ? ۄ ? ڇ, ̇ ? ۉ ̇ ? ͇, . . ? ̇? ۲? ¢, ڂڂ۲ ‚ ? . ? ӄ ̇β? ? ? ۄ ? ¢? ? ˂: ? ۢڂ? ? , ̇ Ӊθ ¢, ͇ ̇ ? ۷ ‚? ? ӷ·, ? ? ? ? ‰ ? ̇ ? ۷. ڂ ? ˂ ӂθ ? ӷ? . „ ² ? Ҹ θ ? ? ?, ? ‰? ? ? ? Ӊ, ӷ? Ӊ ? ۲ ̇. ӄ ? ˂͇ ? ? ? ? ? ? Ӣ ? ̇? ¢, ? ·? Ҹ ̇ ? ۉ, ? ӂ? , ̇ ‡, θ ӂ, Ӊ ? ? ͇ӂ, „ · ? ? Ӣۢ ڂ? ? ӂ¯. ? Ӊ? ڸ ¢ ۂˉڸ ? ? Ӊ ӄ ? . ? ˇ ? ? ? ̇ڇ ̇˷ ۉ, ڇ ͇ ? ڇ ̇? Ӊθ Ӊʉ? ۇ? ӄ? , Ӊ ? ? ‰ ? ˂, Ӊӷ? ? ? ̇? Ӊ? ? ۷. ? ? ڸ ? ˂ ? ‰ ̇β? ̉̈? ͇, ? ? ӷӂ˂? ? ? ¢, ˉۢ ̇? Ӊӄ ? ˂ӄ ? ? . ? ? ͇θӄ ? ? ? ˂ ? ? ? ? ̇ڇ? ͇? χӂ, ӂ? ӂ, ? ‚ ? . Ӊθ, ӷ? ̇? ̇ ? ? ? ڇ̇ ˂ ӂӄ ͇ڇ̇. ? ? ͇? χӂ ? ? ? ӂ ? ˂, ? ͇? „, ̈? ? ? Ҹ ˉ ? . ͇ ? ? ˂ ̇̇ ӷ ډ ? Ӊʉ? ̇? Ӊӂ ԇ ? ? , θ, ӂ. ? ӷ? ̇ Ӊθ ̇? ?ӄ ӄ ·ڸ? - ڲχ, ? ? ˂ ͈? ۲? ? ̇ ͇? χӂ. ? ˂͇ ? ̇ ? , ? ̇ ? . ҂ ? ¯ ? ? ̈ӂ ? ? ̄? ӄ ڲχ. ? ? ӄ Ӊ ӄ ڲχ ӷ̇? ڸ ? ӄ ? Ӊ ̇ӄ ? ? ۯԇ̇. 燷β? θӂ ? ? ? ̈? ډ ? Ӊʉ? ? ? ̇? Ӊ - ? , ? ̈‚, ? ӂ, ̇? Ӊӂ 䇂͇. θӂ ӷ? ӂ ̇? Ӊӄ ڂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? 40- Ӊ ? ӄ? ? ԇ ڂ? ? ‰ڂ, ? ? ?? 30- Ӊ. ? ̇? Ӊ? ? ˂, ӷ? ? ? Ӊʉ? , ? ӷ? ڸ ӄڸ ? ? , ? ̇? χ ӂ? ڇ - , ͇ ? ӂ ̇ȉ ۉ͇- Ӊθ? , ӷӄ ڂ? . ̇? ? ۉ? ? ¯? ‰ ڸ ه? ۉӄ ? ڂ? ? ̇? Ӊӄ ? ˄̇·. ̇? Ӊ? ˂ ? ˂ ? „? Ӊ ? . ? ? ڂ? ·ˇ: ˈ ? ¯ ̇βҸ ? ӂ Ӊ͇ - „ ? , , ? ? ‰ ? ˂ ? ? Ҹ ̇ ӂ? ·ڸ. ? ? ? ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ ̇? ۯҸ. ? ? , ͈̇θ̇? ? θ ڲχ ? χ·Ҹ χ - ? ˂ ? ͇ʉӉ‚۲, ̇? ?۲ Ӊʉ. ? ‰ ڂ ? ˂ ? ۉڸ ? Ӊ̇ӂ? ̇ χ ·, ̇ ·ڸ ? ‡? . „ ? χ? χ ? ̈ ڂڂ? ه? ? ͇ ډ. „ ·ڸ ? - ? ڇ, ? ? ڸ, ? ? Ҹ, „ ? χ ? ӷӂ˂Ҹ · ͇, ? ӂ? ڸ ? ̇? Ӊӄ ڲχ. ӂ? ‚ˉ, ? ڸ ? ? ۂˉ ? ˂ ̇‰ ̇? Ӊ ? ڸ „ ӂ? ? θ? . ? ? ۂ ? ˂, θ ڸ ? ? ۲, · ·ڸ ڲ ͇θ? , ? ӄ, ? ‰̇̇? ? θӄ ? ͇ . ? ˂͇ ? ˲ ? ? ڇ·Ҹ ? ͈ Ӊʉ? , ڲ ? ̇? ? ډ. "? Ӊ? " ? ̇ ӂڸ Ӊ? ӂ. ·ڸ? , ڲχ „ ԇθ ? ӂ· ? ?χ? ? ۷̇? ? χ, ̸ ҂ӷӉ̇? ? , ? ? ? ͇. ڂӂ ? ? , ? ӂ̇ ? ? ·Ҹ ? - , ӷ˂ ӷ? ? ·Ҹ ӷڇ. ۄӂˈ θӂҸ ? , ? , ? ˂̇? ·͇. ? θ? ӂ, ? ? ҂„ ? ڲχ, ̇? ? ? ˂ ӄ ӂ? ? ? Ӊ? , ͇ ۢڂ. ? ? ̇ ? ? ˉ ڲχ ̇ ۇ , ? ӷ? ӂ ? ˂? , ۉӷ? ? ¢ ? ? ӂҸ ԇ? ? Ӊ, ? ˂͇ ? · ҇ӈθ. ڂ? ӄ ͇ ? ? ӄ? , ӂ? ˂ ? , ͇. ? ӷ? θ ? ? ? ˉڸ Ӊ ̇̇θ? ? ? ˂Ӊ· ? . ? ? , ӂ ڲ ‰? ? ӂ? ۷? , ̇̇ ? . ? ˯ ? ?ӄ ڂӂ? ˉ ̇? Ӊӄ ڂ ͇ ӄ ? ˂? ڸ ? ڂ? ӄ ? ? ͇, ? ? · ˯ ? ? ۉ. ۂ? ڸ ͇ڸ, ? Ҹ ̇ ӂӄ, ? ӄ ӉӉ . ӂ? ӉӉ ӷ? ̇? Ӊ ڂ Ӊ? ӂ? Ӊʉ? ̇ Ӣ ? ? ? ڸ? ? ӂ 50- Ӊӂ. ? ? θ ? ? ˂ ? ӂ? ̇? Ӊ? ӂ ӂ? Ӊʉ, ̇? ‚ ۽ڇ ? . ‡ ڇ· Ӊ? ? ̇? ̢̇ 22-25 . ۽? , ? ? ? Ӊ ̈ 40- - ̇· 50- Ӊӂ, Ҹ ? , ڂ? . ӄ ? ? ڇ ڲχ: ? ۉ, „͇ ? ¯ - ӷ„, ? ? ? ? θ? ? ? ͇ ? ۄ? ? ͇ ? ۄ? . ӂ? ۽ ? ? ? , ӂ¢? ̇· ? ̇ ? ӯ‰ ̇ԇ Ӊ? . ? ‰ ۉ͇ ڇ ? Ӊӄ ? Ӊ: ͇ڸ? ? ˂? ӄ Ӊ Ӊ? ӂ? θӂ ? ˂. ӂ? ۽ ӄ ? χڸ ? ˂ ? ڂ ? χ ? ? . ? Ҹ ӂ? ͇. ? ڇ, ? ? ه? ӷӂ˂ ? ӂ? ˉӂ ? ? . ? , ? ? ? Ҹ ? ? ? ͇ ? ӂӄ ? ? , ӷ? ӷ? ӂ? ڸ ? ?θ? ·; ͇ ? ̇ ӂ? ڸ ˉ ? Ϸӂ, ? . ӷ β ̇ ? ˂ ? ۄӄ ? . ҇ ͇ڸ ͇? ? ? Ӊʉ? , ڇ ͇ ڂˉ ? , ? ? ̇ ‰ ? ? ه ? ?. ч ӂ ? ̈ ̇? Ӊӄ ڲχ, ӄ· ? χ? ˇ ? ‰? ? ډ, ? ? ? ڂ? ͇. ӷ? , ? ڇ·ڇ, ? ? ? ‰? ? ڂ? ӄ ˉ? , ӷڸ ӷ? Ӣۢڸ , ۢڂ ? ‡θڸ, ? ڇڸ? ۉ. Ӊ ڂӄ , θڂ ۇ‚, ӷχӄ ? ӂ? ? ͇? ͇? ̇ ӂ? ? ڲ. ‰ӂ ̇? ۯڸ ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ, ? ?ڇ۲ ͇. ? ? ? ? ? ? ӂ ? ? ̇ ӂ? ? ڲ ? ? ˂͇, ڇ ͇ ? χ ڲχ ·Ҹ, ? χ? ˇ, ? ӄ ӂ? ? . ? ˇ ? ˇ? ͇? ? ڸ? , ? ? ڇ ? ҂? ? ·Ҹ ̇? Ӊ̇? ? ˂͇. Ҹ, ? ? ? , ? ? , ӂ, „ ? ·, χ? ˇθ̇? ӷڂ. ? ʉ ̇? Ӊ ڂ ӂ ӄ ڇڸ ̇ ʷ Ӊ? ӂ˲ Ӊʉ? , ? ? ? ? Ӊ ? ˈ? , ? ˂‰ ? ۄ ? - ̇˞ ? ˂ ? ? Ӊʉ? . ? ҂? ? ? ӷ? ? ? ? ӷڂ ? ? .

50-

50- Ӊ? - ? ? ? ? ? ? ʉ̇? ӄ ? ۉڂ θ „ ? ? ? . 1950 Ӊ ? ˈˇ˂ ? ? ӂ ? ӂ‰ ʉ̇? Ӊ? ? Ӊʉ? , θ ? ӄ ? ӷ ? ڇӂ ? ? ڇӂ. ? ? ۇڂӂ ʉ̇? Ӊ ? ̇ ۯ۲ Ӊθ Ӊʉ? 1953 Ӊ ? . ? ·ӂ? ? ӂ Ӊ? ӂ˲ ̇ ? ? · ? ˄? ͈̇θ̇? ? θ Ӊʉ? , ڇ? ? ͇ڂ. ڂ? ʉ? ڸ ˆˇ Ӊʉ? ̇̇˲ ? ̇ ? ? ? ? ۄ ӂ͇. ? ? θ χ ڇ? , ӷ? , Ӊʉ? . ¯? ? ? ˆ ? ? ӷ β, ڇ ? ? ? ? ӄ ӂ? ¢. ҂? ? ? ? ӂ Ӊ Ӊʉ? ڇӂ? ? ҂ڂ ͇, · ? ˂? . ? ˂͇ ډ͇ θ ڇ? ӄ ? ? , ̇ ? ·, ? θ ? ‰? ? ? ˂- ˈ? ? , Ӊ? ? ˇ ӂ? ? ۽ӂ Ӊӄ ̇? ? . „ ? ˂͇ ? ·? ? ͇ ? ? ӂ? , ͇˂ ? ͇, Ӊ. ӄ ̇ ? ? ‰θӂ ‰? ˂ӂ, ? ¢? ͇θ. ? ? ? ډ͇ ? , . ? ӄ, ? ˂ ? ¯ Ӊ Ӊʉ? ? ? ۇ‚ ? ? ̇ ? ͇ ̇, ̇ Ϸ̇ · ӂ ? ? ? . ‰ ? ̇ ͇ ? ? Ӊ ( ·ڸ? ? ͇ӂ ? ). ? ? ? ͇ӂ? , ? ? ͇. ? ‰ ? θ ? ˂ӄ ͈ڇ ˄? ? . ? Ӊ? ӂ? ̇? Ӊ? ڂ ? χ ? ? , ? ʉ. ӯ ̇? Ӊ ̇‰˲ ڇ ? ? , ? ? ӂ? ۂ·Ҹ. ڂڂ ? ? ? ? ? ? ? ̇? Ӊӄ ӂ? . ڇ ӄӷ? ? θ ڲ, ͇, ӷۂ, ? ? ? . ۉӂ ? ӄ, , ͇ʉ ӂ θ ҂˂ ? ӂ? ? ? , ? ڇ ͇ ӂ? ? ӷ? ? ? ˈ? . ? ? , ͇ ? ӂ ? ?? ӷ? ? ? ? ? ? ̇, ڇ ۲ Ӊ ? ͇ ̇? ‰ڂڸ ? ڇ, ͇? ̸ ӂ? , ڸ ڸ ڂ ? ӂ ? ̇˂? ͇, ? ʇ ӂ ? ? ڇ. ? Ҹ Ӊ? ? ? ڇ? ? ̇˂? ڈ ҇̇, ? ? ? ‰ ڸ ӷ? ? ̇? Ӊ ڂ ӂ? ? ? ͇ χӂӄ ? Ӊڂ. ӄӷ? ? ̇ڇθ? , ҂ڂ ̇? Ӊ? ͇̇, ? ‰? - ӂ, Ӊڂ۲ ? ̇? , θ ӷӄ ? ͇, ͇ ? ? Ӊʉ? . ? ? ? ? ? ӂ ˄? ۯ ? ˂ ? ˲ θӄ ڂ ڂ? ˉ: ? ? ͇ ? ? ? ? , ? ? - ? ˂? ? . ӂθ ? ? χүڇ „ ͇? ? ͇ ? ˂? ͇? , ڇ ͇? ? Ӊʉ? , ̇? ? ? Ӊ? ·ڸ‚. ӄ? ? ?? ͇ڂ Ӊ͇· ڸ ӷӄӢ? ? ? ? ه? ? ͇. ӉҸ ӷ? ? ͇ ӂ? ˉ ӂ? , ? ӂ? , ̇̇ ? ?? ͇, ? ? ̂? ? ӂ? ̇? Ӊ Ӊʉ? . ̇ڂ ˆ ? ͇ӄ ӄ ? ̇ ? ? ڇ͇ „ ӂ ? ? θ? ? ? ? ه? ? ? ? ͇, ? ͇? ? ͇ ? ? ? ӂ. ? ڇ? ه? θ̇ ̇ ˂·Ҹ ڇ ? ? ډ͇ Ҹ? , ? ‚ ӄ ? ӄ, ? ˂͇. ? Ӊ? ڲ ‰ · ·? Ӊڂ ? , ӄڂ ډ ? ?ڸ ? , Ӊ͇ ˂? ӂ? ? ¯ ͇ θ̇ ˲ ? ˄̇θ? ډ. ڇ ? ?? ڸ? θ? ? Ӊ? ͇ ͇ · ? , ڇ ӄӈ. ه? ӄ, ? ̇ڇθӄ ӂӄ ӷӄӢ? Ҹ ͇ ? ԇθ ڲӂ: ? Ҹ ͇ ? ӷ? ? ه? ? ? - , ? ӂ͇ ه ? ?, ҇? ڇ? , ҉? ʇ? ? ? ?, ² ҂ ? ӷ? ? ڂ ? ͇, ? ·? ? ̇ ӂ ‚. ? ? ? ڇ ·ӄ ? ͇ , ӷ ? ? ? , ӂ ͇·Ҹ ӂ? . ̇ڂ ? ? ? ӄ ӄ ? ‚, ӯ? ? ˂͇, ? ̇ ? ?͇, θ͇ ? ˂ ? ˲ ͇ ? ? ʇ͇? ӂ? ? , ڇ ͇ "", "? ‚", ͇? ̇ . ҂Ӳ ? ‰ Ӊ͇ ӂ? ? ¯? ? ? ڲ, ˉۢ ҂ ? ӷ? ڇ? ? Ӊʉ. ӄ ? ӂ ̇? Ӊ ? ˂ - ӂ ? ڸ ӂ? ? ¢ ? ? ˂ "Ӊ ۄ", ډ ? , ? Ҹ, ? . ? ӄ ? ? , ? ӷ ? ? ˷ ? ۷͇, ӂӉ ? ӷ? ڸ ‰ „ ? ? ? ڇ? ڇ ? ? ? ? θ? ? . , ? ̇? ڇ Ӊ? ? Ӊ Ӊʉ ? ? ڇ ͇ʉӄ ? . ? ‰ڇ? ? ӷ? θӂڸ ̇? Ӊ Ӊʉ · ? ? ͇. , ? ӂ ? ? ? ۷ ‰? Ҹ · θ? ҂? ? ? ڇ. ? ? ۷ ? ͇ ? Ҹ ? ? ӄ ͇ڂ, ? ˂, ? ? ? ‚ ? ۄ ډ͇. χ? ڂ ‰? ? ? ? ˲ χ? ˇӂ Ӊ ¢ ˉ ? ? ӂ? ̇? ?? ? ˂? ڲӂ. ԇ? ӂ ? ‚? ӄ Ӊڂ, ? ‚? ӂ ? ? ۉ͇ ڸ ҂·? ? ? ͇, ̇ ӂ۲ ˲ ڲ. ڂ? ڂ ۉӂ- Ӊθ? ӂ θ ? ͇ ӷ ? ʉ ? ̇ ӷ· θ ? ? , ڂ. ? ? , ? ӂ‰? 50- 60- Ӊ ͂ ? ڇ ? ˂ӄ ڂ ? ? ? , ̄? , ? , ӂ, ڂ? ԇ ۉӂ ? ӂ͇ ? , ? ӂ ? ? ̇? Ӊ Ӊʉ? , ӷ ? . ۽ ̇? Ӊӄ ڲχ ̄? ? ͇? ? Ӊڂ? ˂ ӄ Ӊ ̇ ۽ ӷ? . ̇ Ӊ? ӂ ڇ ̇ ? . , ? ? ? Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ˂͇, ̇̇ ? ? ? ·‚? ? ˂ ̄? ӂ, ? - ? , ? ӂ? ͇? ? ˂ ? ? . ? ͈? Ӊ ڇ ڇӂ? ? ӷ? . ? ?χ? ? χ Ӊʉ? ̇ ? ? ? ӯ· ̇ ? ·, ? Ҹ ? ? ? ? θ? ӄ ? ͇: ӷ„ ڇ ? ? ? ‰ڂ ? ? ? ˂? . ? ӷӄ? ӄ ? ˇڇ ¯‚? ? . ? Ҹ "ڲθԇ", "". ? ? ӷڸ ? ӄ ʇȯ„ ̇ ڇԇ ? ? ? , ̇? Ӊ? ˂? θ۲? ۉ͇ ? ̈ ? ̈ˇ. ? ? ? ӂ? ? ڲ , ? ̇? Ӊ, ͇ · ? ̸, ڇ ۷ ̇? ӂڸ θ ? ˂ ? ¯ ? ڸ? ӄ ڲχ, „ ? , . . „ ̇̇, ڸ ? ·? ͇, ? ? , ? ͈̇θ ? ¢. ˆ ‰˲ ̇? Ӊ? ˂ӂ ӂ? ? ڲ ? ? ӂ ̇? ۉڂ ? Ӊθ? ӂ. 燈̇θ ҂ӷ? ? ڇ ? ˂ڇ? ڸ? ӂ? Ӊ ڲ. Ӊ ۉӂ ? ̇? Ӊ? ? ˈ? ڇ ӂ? ڸ? ̇ ڂ? ۇθ? ӂ. ? Ӊ ? ͇ӄ- ˷ۉ Ӊӄ ӷ? , ۉ ۽, ӂ? χ, ͇ ? ˂, ? ? ӷ? ‰? ڸ ͇ ? ه? ?, ? ͇. ? ¯ Ӊ Ӊʉ? ? ۉ ӷ̇? ڸ ? ? ӄ ӄ ? ԇ, ̇? ? ? ۷ ҂? , ? , ͇ Ӊ? ӂ 40- Ӊӂ. ? ? ͇ ڇӄ ? ?ӄ ̇? Ӊӄ ˂, ͇ ? ۷, ̈ 50- 60- Ӊ ? ? ̇θ? ? . ̇· ? ۷ "" „, ̇· 40- Ӊ, ڂ? ˂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ҇ ? ̇θ - ? ?۲ ۉӷ۲ ? . ? ˉ ? ˂, ? ? ӂ? ? ̇? Ӊ? ? ? , ? ? θ? , ҇, ? ͇ ? ‚, ڇ·. ڇ ‚ˉ? ه, ? ڇ ¢ ? ¯? θ ? ˂, ? ˄? θ۲ ? θ ڂ ҇ӄ χ? ˇ·, „ ه? · ҂ڂ. ? ? ? ˂ ̇‚ , ڇ ҂ˉθڂ ˉ? ʉ̇? Ӊ Ӊ, ? ? ͇ڂ Ӊ ‰ۢ ? ? ۷۲ ? . ̇ ? ۷ ӂ ? ? · ˯̇ ? . ? ? ̇? ? ? , ڂ̇? ͇ڂ̇? ? ̇ ӄ ? ӈ҇, ӯ ? ? ? ? ? ? ? ۢڂ ? θӂ? ̇? Ӊӄ ڂ, ? ? ӄ ? ͇ʉӄ ? ͇ ? . ? ? χ? ˂ӄ ? Ӊ ͇θ? ? ? ? ҂ Ӊ? Ӊʉ? ? ? ? , ҂ڂ? ? ˈ ? ˂ ? ¯˲ ̇? Ӊ? ? ۷. ? ˂͇ ˉ ? ̇ڇθ ? ? ·? ̇ ? ڸ? Ӊ ͇ ˈ? ͈. ˷ ? ? ? ? ӄ ? χ ڇڸ Ӊ Ӊ ‚ "θ" "·ڇ". ? ? ? ‰ڇ? ӷ ? ? ? ·ڸ, ? ̇? ӂ ? ? ˂ ‚ ? . ͇ڂ χ? ˇ· θӂ ? ӂ ·? ? ? ̇? ? ?ʇ. ? ? ? ? ̇̇ ? ̇ ? ‚ ? ? ? ?, ? ˈ ه? ʉ · θ? ̸͇ ? ӂڸ ? ? ӂ ? ? ? ӈˇ˲ ? ͇ ? ? , ڂ ۷? ڂ ӷ? ӂ. ? χ ? ۷ ? ̇, ? ڇ ڂ̇. ? ˉ ? ͇ ? Ӊ? ˂ ۲ ? ? , ڇ̇˂ ? ̇? Ӊ? ڲ, ̇? ۯ? ‡? ӂ? . ? ? ? - Ӊθ ̇? ?ӄ ·ڸ? - ڲχ Ӊ ‚ "·ڇ". - ӄ ʇڇ, ? ? ӄ ? ˉ ? ˂͇ ˉ ? ? ͇ ? . ? ·ڸ? ? ? ? ̇ „ ? ӄ ڇ. ۽ ӄ ۇڇ ڇ ? ̇ ? ? ? ۷ ? , ? ӂ ? ¯ ? · ̇ ? Ӊʉ. ҇۲ ? ۷۲ ӂ ? ? ? ۄ Ӊ. , ̇ ? ˈ "? ̇· Ӊ" 1958- 1959 Ӊ ? ? ‡ Ӊ ? ?? ·ڸ‚, ? ?, ? ӷ ? ͈, ? ˇ? ? ڇ ? ˲ ? ˂? ͈ӂ. ӷ? ̇? ? χ ̇? Ӊ ? ۷ ͇·Ҹ ˂ ‰ڂ. ̇ 60- Ӊӂ ̇ · ? ? Ӊ. ? χ ? ? ? ۷ ڇӂ? ? ?, ? ͇? ? ? ? ӄ, ۇ? ? ? ڂ? ۇ‚. ̇? ?? ۇڇ ̇ ? ?χ? ? ӷ? ? ̇ χ ? ͇, „ ? ˂, ̇˂? ͇. ̇ ӂ ? ? ̸͇ ̇˂ӄ ? ͇, ·͇? ʇ͇? ӂ? ? , Ӊ? ? ? ˂ ? , ? , ̇. ? ? ·? ˉ ? ڇ ? ͇. ӄ ? ډ ? ? ۄ ̸͇ ? ʉ ӂ? ? ˂? ? ¯? , ? ? ̇ Ϸ̇ ͇. Ӊ? ӂ ? ‡? ? ?χ? ? ۷̇? ? χ, ? ? ۇ‚ ? ? ˉ ? ˆ, ? ̸ ? . ? ̇ ˄? ¯‚? ? , ̇̇? ˉ هΉ ԇ , ҷ? , ˉۢ . ? ?? ? ˆ‚ˉ? ڇ̇ ? ۲ ۽, Ӊ? ˂? Ҹ ӄ ? ? ? ͇ӂ ̇ χ. Ӊ? ӂ Ӊʉ? · ڇ ? ? ? ? χ, ̇̇? ? ۲ ۲ ? ۷- ӂ? . ? ?? ·ڸ? ̇ ̇ ڇ. ? ˂͇ ? ·? ? ͇- , ? ? ? ͇ӂ ˉ ͇? . ͇ڂ ӷ? θ ڇ, ӷ‰? ӂ? ۲ Ӊθ ̇? Ӊ? ? ӷ? , ? ҂ ? , ҂ӷӉ ? ? ? ̇ ڇ. ? ӷ? ӄ ? ˇӂ ? ¯? ? ? ӂ? Ӊʉ? ̈ 50- - ̇· 60- Ӊӂ ? ·Ҹ ? χ ? ӄ ӄ ҇? ه̇. ? ڸ · ? ҇? ه? ? , ? ˂? ӷ „ ӂ Ӊ? ӂ? Ӊʉ? , ̇ȉ? ? ? ӷ? , χӂ ? Ӊ͈. ? ه̇? ? χ ڇ· θ ه ӷӂ? Ӊ? Ӊʉ, ҂„ ? Ӊ ? Ӊ ӂ? ۽? ? χ ڲ. ? ? , ˂ ? ? ? ? ‰ 50- Ӊӂ ۽, ? ӷ„„ ه ̸ ? ? ӷ̇ ڇ, ̇ 1960 Ӊ ԇڸ ۽. ʉ̇? Ӊ ? ? Ӊ? ̇ "? ˆ? ". ۽ "? ˆ? ", ? χ ˉ ? ˆ, ? ˆ, - ڇ ? ?? ? ڸ ̇ ? ˈ ? ̇ӂ Ӊ 60- Ӊӂ. ? ? ۲ ۲ ̇ ڇ? ? ҇? ه ۽۲ ? , ? θ ۲ ? ? ү? ?۲? . ? ? ڇ ? ? , ‚ˉ, ۇ ? ̇ "θ ? ? " - ? θ. ڂ? ? Ӊ? ӂ ̇, ʉ̇? Ӊ Ӊ ̇· 60- Ӊӂ. ? ˆ‚ˉ̇? ? χ ? ? ·Ҹ ? θ ·ڸ‚, ? Ӊʉ? . ‰ ͇ڸ, "? ˆ? " - ? θڇ ? ? Ӊ ˯ ҇? ه? ? ӂ. Ӊӷ? ? ڸ ۽ ? ? Ӊʉ? : ۷? ? ͇ڇ? ? ?, ۷ ӄ? ? ڸ? ‚? ? ۷? , ? ? Ӊʉ ? ӄ ̇? Ӊ ² ? ү? ۲ ۲ ̇? ? . ? ӷӂ? ۽? , ? χ ? ˆ · ڸ ? ڸ? ӂθ θ ڂ ? ˇӂ ? „ ? . ̇ ? ? ¯ ӂ? ? ̇? ?? ·ڸ‚. ? ۄ ˉ ڇ? ? Ӊʉ? , ӷӂ˂ Ӊ ˂ ӄ ̇Ӊ, - ۯ„? ? . ˂ ۯ„? Ӊ? ? ? ? Ӊ. ̇ - ۇ? ? ? ? ? ? . ? ү‰ ̇? ? ? ڂ Ӊʉ? , ˂ ̇Ӊ · ? θ Ӊʉ ? ? ? ۇ‚. Ӊ 50- 60- Ӊӂ Ҹχ ? ӷ? ? ʇ? ? ? ? Ӊʉ? ? ? ̇? Ӊӂ - ҂, ӂ, Ӊ‚, ۷. 1962 Ӊ ̇ ӂ ? ? ? ڇ - - ܇? ? ? Ӊ? ? ӂ? Ӊ ҇Ϸ, ? ̇ ڇ? ? Ӊʉ? . ԇθ ? ԇ ? ͇ ? ? , ڇ ͇? ? ? ? , ? ӈ? ۲? ? ӂ? ۷? VI ͇. ? ‰ ? ӷ? ? ̇? Ӊ? ˂ӂ ? ? ? ? ? ˂? Ӊʉ? ̇? Ӊӂ ‚? , ? ? ? ? ˢ ӂ͇ Ӊ ӂ? ? ӂӄ ? ?ӄ χڇ. ? ? Ҹ ‚? Ӊʉ? , ۉ ӂ? ? ʇ ? ? Ӊ? ӂ. ӂ? , · - ? ӂ? ۷? ?, ? , ۉӷ? ? ˂? - ? ӉҸ θ? ? ӂ? ? ? ӂ ? ? . ӂ ۷? ڇ ? ˉڸ θ ̇: ڂӉ? ? θ ۉڂӄ ͈ڇ. ? ? ‰ڇ? ڲ? , ˈ ? ? Ӊ? ӂ? . ҇Ϸ? Ӊʉ? - ? ? ̇? ? ڇ ӂӄ Ӊ? ӂ? ‰ ? . ӷӉ? ӂ ۢڂӂ? ҇Ϸ? ? ? ? ȯ? ӄ·ӂڸ ʉ „ ? ӷ? Ӊ? ʇ˲, ? , ? , ? ͈, , χ? ˇ· ډ. ڇ ҇Ϸ? ͇ ‰ӄ ? χ Ӊ? ۉڂ ˉ, ӂ „ ? ¯? , Ӊ? . · ? ۽ڇ Ӊʉ? ? ‰? ? ? ӄ ? ͇ ӷۂ, ӂ? ۷? ӂ, ? ۄ . ? ? ? ? ̇ ҇Ϸ? ? ? ? „ ӄڸ. Ӊ? ҂ ڇ θ ¢, ̇? Ӊ̇ ̇ ? ۄ۲. ӂ? ˉ ҇Ϸθ ? Ӊʉ? "? ", ? ӄ ? ڸ ·ڸ, ڲ. ? θ? ? ҇Ϸ? ? ? ? ӂ ۷? , ӷۂ, ? ? . , ̇? Ӊ? ڲ „ ? ‰ڇ? ӷ ҇Ϸθ, ڇ ͇ ? ? ̇ ‰ڂ ӄ ? ? ه? ӂ - ڇ? , ? ? , ڂڂ? ҂? ʉ ڇ? „ ¢ ? ˂ ? Ӳ, ? ˂ ۷? ڂ, ӂ ? ¯˲, ҂ڂ ͇ χ? ˇӂ. ? ̈ ҇Ϸ? ̇? Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ۉ͇- Ӊθ? ͇ڂ ˈ ? ? ӂ? ? ¢. ? ? ڂ? ڂ ۉӂ ? ҉·ڸ ? ? ? Ӊ? . ? ? χ? ˇ ҂ˉθڂ ? ? ҇ ̇? Ӊ ڂ, ? ү? ˇԇ̇ θ? Ӊ? ӂ Ӊʉ? 50- - 60- Ӊӂ ˂ӂ, ? ͇ڂӄ ӂӄ ӉӉ ̇? Ӊ ڲ. ڸ ӂӄ ӉӉ β? , θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ ? ӂʉ? ? ۢڂӂ? ̇? Ӊ ڂ ڸ ͈? ӂ? ӂ Ӊ. ? ? ͇ ̇? Ӊ? ˂ӂ ڇӂ? ? , ? · ? ̸ (̇? ? , 40- Ӊ). ? ? Ӊʉ? ӂ? ? ̇? Ӊ? ? ? ? , ? ˂ ? ¯. ? ӄ ӄ ˂ θڂ ۇ‚ Ӊ ? ? ڸ ̇˷θ۲ ۉڂ۲ ? ?θڸ ? ¯? ¢ ? χ ͈̇θ ӷ? Ӊʉ? . θ ̇ ? ˉ? ? - · ? ? , ӷӂ, ? ‰? "θ? " ? ӷ? ҇ӷ? ڸ ۽ڇ. ꇷڇ ̇ ̇̇θ? ? Ӊ Ӊʉ? ? ? ? ҇ӈθ, ̇ ͇ ? ˄̇θ? ۉڂ? ? ¯ ӂӄ ? ӂӄ ڲχ. ͇ڂ ӄ ڇ ڂ? ڂ ۉӂ ‰ ڸ ه ӈ̇θ- ӷ? ӄ ? ? ? ? ? ͇. ? ? ? ӂ ڂ? ӄ ? ? ۉӂ. ? ӷχ ? Ӈ ڂ ? ӯӄ ? ? ڇ θ ? ? ? ? ? ? χ Ӣ? ͇? ڲ, ҂ˉθڂ۲ θ ? ? ӄ ? ? , ? ? „ ͇ڂ? ͇.

    

? θӂ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ² ̇ ‰۲ ه? ?: ? ‰ χ? ۉӂ- Ӊθ? ӂ ? ӷ? ̇? Ӊ ڂ (? χ ̇? Ӊ Ӊʉ? , ? ͈? , ? ); ه? ˂ ? ӈ҇ ӷ? ? ̇? Ӊ? ˂ ? Ӊ; ? ? ӂ ӷӂ Ӊʉ? ̇ ? ? ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ Ӊʉ? . ͇ ? ڇ Ӊ? ӂ? ӂӄ ? ӂӄ ڲχ ̇θ ? ̇ , Ӊ χ? ˇ, ? ̇ ̇? Ӊ? ˂ӂ, ? ? . ? ‰ڸ Ӊ? ӂ Ӊʉ? ̇? Ӊ? ˂ ӂ? ? Ӊ. , ? ? Ӊ 1945 Ӊ ̇? ? ? ? ڇ Ӊ? ӷ ڸ Ӊ Ӊʉ? , ? . θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ χ ? ? . Ҳ? ? ? ? ‚? ۲ Ӊ? ӂ, ? ۄ θ۲? ̇θ ڂ. ? ? ͇ Ӊ ͇- ˷ۉ ˂ ڇӂ? β? ۇ ̇˷θ۲ ڸ ? ? ӂ? Ӊ? ӂ, ? ? χ? ? ۄӄ θ ̇‡? . ӄ ‰ ۇ ? ? Ӊ? ӂ ڇӂ? ‰ۢ. ӄ ˂? , Ӊ̇ʉ? ? ˂Ҹ Ӊ? ӂ, ? ˂˂? . ? ӂ θ ? , ӷ„ ڂ ۷ӂ? ? ̇· 25 Ӊ Ӊʉ? , ? ӄ 9380, 1799 Ӊ ? ? ӂ ̇? Ӊ? ˂. ? ‰ڸ θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ Ӊ? ӂ, ۂˉڸ ? Ӊ? „ ? ? ӄ ? , ԇ? , ? . ? ? , 1945- 1949 Ӊ ̇β? ? „? ? ӷ? ̇? Ӊ ڲ. ? ̇˷θ ڂ Ӊ Ӊʉ? , ² ̇? Ӊ? ? ? , ? 1947 Ӊ (39% ӷ„ · Ӊ). 1949 Ӊ ̇β? ? ԇ (18%). 1950- 1959 Ӊ ڂ? ͇? ? ? ͇ ̇? Ӊ? ? ˈ Ӊ? ӂ ڂ ˉ ̇ ۷? θ. 1950 Ӊ ڂ Ӊ Ӊʉ? ̇? Ӊӄ ? ? ڇ? 34%, 1952 Ӊ - 20%, 1954 Ӊ - 9%. 1955- 1959 Ӊ ڲӂ θӂ ̇? Ӊ? ˂ӂ ? ۉӂ Ӊθ? ӂ ڇ ӄ - 10 15%. 1960 Ӊ ̇? Ӊ? ڲ ? , „ ? ? χ? ? ? ӂ ? ӂӄ ڲχ ˄ „ 7%. ̇β? ˂ ? ? ̇ ̇‰ ? ӯӄ ( 1963 Ӊ - 55%). ? ‰ڸ ? ˂ӂ ̇? Ӊӄ ڂ ? Ӊ 1965- 1968 Ӊ, ۂˉڸ, ? ӈ ڇ. ? ? , ډθ? ? ? ڂ Ӊ, ? ̇? Ӊ? ? ԇ, ? ڇ ? ? ˲ ڂ ̇ ? ‰? ۢ ? ӄ ڇ, ӂ ·? ? ‰ ? ‰·, - ? ? . ҂? ? ? ӷ? ? ̇„ ӷڂ. ? , ? ۲ ? ˂ӄ θӂ? ̇? Ӊӄ ڂ Ӊ? ӂ 40- Ӊ, ? ۂڂ ԇ? χ, ӷ‰ ڂ . ˂? ڂ? ʉ? ̇̇θӄ ڂ ̇ ҂ ? ? ? , ? χ? , ? . ڂ ˉڸ ? ڇ ˉ ڂ, ͇ Ӊ? ӂ ڲχ. ? ? ? ̇ - ? ӂθ ? ˂? ˂ ҂ ‰ڂ? - ̉̈? ? ? . ڇ ̉̈? ·Ҹ ӷ· Ӊ? ӂ? Ӊʉ? ? ? · ? θ, ˂ ? ˲ ̇„ Ӊ? ӂ? Ӊʉ? ԇ‚? ӄ ? ڇ, ̇۲ ? ? ӂ . Ӊ? ӂ Ӊʉ? ڂ? ӯ ? ʉ ? ڇڸ? θ ӷڂ? ? ? ҇. ˷ ? ? ڂ? ˉ ? Ҹ ̇? Ӊ ڂ, ? ‰ڇ ӄȯ ̇ڇ ̇ ‚ ? ڇ. Ӊ? ӂ? ̇ ? ? ӄ? ڂ ? ҂? ? ۷? ? ̇. ‰ ڇڸ ? ˈθ? ? . ̇ ? ? θ۲ ? θ, ? ? ̇? Ӊӄ ڲχ ͇ ڂ? ӄ ͇. ʉ̇? Ӊ? ӂ¢? Ӊ? ӂ˲ Ӊʉ? , ˂ ̇ ? ۉڂ ʉ ӈˇ ? ̇, ? Ӊ ڂ ? ҂ڸ ? ? ۷ӄ Ӊ? ӂ? : ? ? ڇڸ ? ӈ? ۯ ? ? ? ? ͇ ? ڸ Ӊʉ, ̇ڸ? ? χ ? ¢ ˉ ӂ ҇Ϸ ? ӄ ̇̇? (? ? ? , ډ? , ? ڇ). ڇ ۇθ? ? ӷ? ͈̇θ Ӊʉ? ̇ ͇- ? ? ? ӷ? θӂ? ͇ ? ? ӂ, ? Ӊ? ʇ? ? ۷ Ӊ? . ? Ӊ 1955- 1959 Ӊ? ̇ Ӊ? ӂ ӷӄҸ ? ? ? ̇θ? ? Ӊʉ? . ? ̇? Ӊӄ ڂ θ ? ? ̇ ̸͇: Ҹ χ ۉӂ χ? ˇ ӂ? ˲ ̇? „ ҂ڂ. ۉ- θ ̇̇ ? ڇڸ ̇ ͇? ̇˂? ? ͇, ̇̇ ? ͇? . ? ӄ ? ۉڂ ӷ· Ӊ? ӂ? ӈˇ ? ̇, ӂ Ӳ ? Ӊ? ڸ ڇ? ? ۷? ͇ڇ ? ̇. ֢ 1959 Ӊ 縲- ? ? · ? ӂ̇ ӂ͇? ? ? ̇? ? ӂ͇ ˈ ͇ ͈ Ӊ Ӊʉ? . 1961 Ӊ ͇? ҂ Ӊ ̄, 1962 Ӊ - ? ̈ ? . 1965 Ӊ ? ? ӂ? ? ? ? ? ? ڇ ? ? ۇڂӂ ? ? Ӊ? ۲ ? ̇ ? ? . 1967 Ӊ ̇ ӂ ? ? ? ڇ ? ‡ ? ͇? ۯ Ӊ Ӊʉ? , ҂ˉθڂӂ ӷ ӂӄ ڂ Ӊʉ? 50 . ̸ 1967 Ӊ ̇ ʉ̇? Ӊ ? ڇ Ӊʉ? " 67" ? Ӊ? ۲ ? Ӳ? ? ۷. Ӊ ̇ ? ۷? ? ڇ ̄ 1968 Ӊ θ Ӊӷ? ? ӷ? ? Ӊ Ӊʉ? ? ڈ‚. ӄ ? ۄ ‰ ? ? , ? ۲ ڂ? ۲ ? ? ̇? Ӊӄ ڂ ӂ? Ӊ? ӂ Ӊʉ? .

    
    

? · ? ӂ‰̇ ? ڇ ? ?˲ θӂ? ̇? Ӊ? ? ˈ ? Ӊ? ӂ? ӂ? ӄ ڲχ. ? ? ? "? ̇ Ӊ" - ? θ , ? ·? ۲ Ӊ. ͇? Ӊ ͈, ? Ӊ? ۲ ? ? ̇ ? ? . ? Ӊ, ۷ӂ? "? ̇ Ӊ" 1950 1984 Ӊӂ. ꇷڇ ? ӂ‰̇ , ? ͇? - ? ?ӂ? ? , ? Ӊ ? ̇, ? ˈ, ? Ӊ, ̇ Ӊ, ӷ ? ? χ ͇.

    . .
    
    /
    
    
    
    
    

? ӉҸ ډθ ͇ʉ Ӊ. ͇? ? ? ? ̇· ڂ Ӊ ͇ʉ ? ̇. ̇ Ӊ, ? ̇ ӂ ̇? Ӊӄ ڲχ, ? ? ? ? ڂ? ӉӉ? ۉӂ θӂ˲ ̇? Ӊ? ˂ӂ ӂ? ڲ. ? ? Ӊ, ? ? Ӊ? ڂ? ? θ ? Ҹ: ? χ, ? ͈? , ? , χ? ˇ, ӷ ӯ? , ӈˇ? ̇? Ӊӄ ڲχ. LJ? ه? ? ڲχ ? ? ? ӈˇ˂? ? ‰ڇ? . ? ˸ ? ӷ? ? ˉӄ ӷ? , ӂ? ? ¯? . ӈˇ? ˉ - ҂? ? ‰ڇ, ·Ӊ? ? ? ? Ӊ ? ‰ڇ, ? ˂? ̇ ? ˂ ? ۄ. ? ӂ? ӄ ڲχ ˉ ? ӈ ڂ? ӄ ? ? ? ? ˈ ̇? Ӊӄ ڲχ ӂ? ? ӂ. ? ? ? ? ڂ? ͇, ? ˂ ۉӂ ? ۄ ˆˇӂ θ ? ? . 燈̇θ? ˂? ̇˷ ? ? Ӊ? θ ۄ? ? , ͈? ۲? . Ӊ? θ۲? ڈ? , ҇? , θ? , ? ͇, ͇ ? ͇. ? ? ? ۉӂ ? ?ڸ - ӂ ? ˂? ӂ? ? χ? ˇӂ, ӷ? ? ڸ ? ? Ӊ۲, ڂ۲ ? ? . ۉ ӂ? ? ڲ, θ? ? ̇? ӄ ? ? - ? ͈˲ ? ? ۷ ӄ ҇? ه̇, ۯ„? Ӊ‚. Ҳ ‰ ҂ ? ʉ ? ? ? ͈ ? ? ͇ڇ ? ͇ - ? ? , ? ۷? ? ͇ - ? ? ·ӂˈ. ? ʉ ڸ ? ‰? ̇? Ӊ? ˂, ۉ ڢθ ۇ ? , ڇ? ? Ҹ ҇۲ ڸ ? ? ? ͇ ? ˂, ӷ ? ڇ ? ڸ ? ̈? ? ? . ۇ ? ˈ? ? ̈? ? ? ? ˂. ? θڇ ̇ Ӊ, ? ‰ڇ? ? ̇· Ӊ, ? ?? ۇ ӷ? ? ? ̇? Ӊ ڲ. ӂ ‰ӂ ? ? ? θӂ? ̇? Ӊ? ? ˈ ? ӂ? ӄ Ӊ? ӂ? . ? ̇ ? ͇ ‡? ? ? ڸ - ? Ӊӂ ۂ? θ? ? ̇ԇ ԇ? , ? Ӊ? "ڇ". ڂڂ۲ ? ? Ӳڂ- ӷ? ? , ˂? . ̇? ? ? ? ӉӉ ? ̈ θӂ? θ? ӄ χ? ˇ· ӂ? Ӊʉ: ӂ۲ ? θ ? ? ӂ ˄? ӷ? ? ¯ Ӊ. ȇ θ? ? θ ? ? ? ·ڂ۲, ? ҂ ӷ ? ʉ̇? Ӊ ? Ӊ? . ? ӂ‰? ‰ӂ? ͇, ̇? Ӊ? ? ˈ? ? ӷ? ? ۉ- ? ? ?, ? ? ӂ۲ Ӊ۲ Ӊʉ.

    

̇ Ӊ, ? ̇? Ӊ? ˂, ? ? ? ۷ӂ? ? ̇· Ӊ ? Ӊ 1950- 1980 Ӊӂ, ͇, ۉ ҂ ڂ? ? θ ӷ? Ҹ ? χ, ? ͈, ? , ˈ ӷ ӯ? ӷ? - ӈˇ˂ ? ‰ڇ˲ ? . ? ‰̇? ӄ? ڸ ӷ? ? ۉӂ ? ̇? Ӊ ڲ ? ? ? ڂ χ? ӂӄ ‰ӂ? ڂ? ڂ. ͈ ? ӄ ̇? Ӊӄ ڲχ, ? ? ? ̉ ‚, ? ? ? ‰ ˆˇڇ ? ? ̇? Ӊ ڂ, ? ? ? ҂ˉθڂ ? ͇ هڇ ? β, ӄ ۉڂӄ ҇, ӷ? ڇθ ? ӄ χ? ڂ. ʇ Ӊ̇ ? ̇ ? , Ӊ ̇? Ӊ ? · ڇ ӄڂ ? ˈ ӷ· ̇̇θӄ ̇? Ӊӄ ڂ, ͇ ? : ӄӷ? ? ӷ? ӂ, ӷ? ڸ ? ˂- ˈ? ? ¯, ? ڸ ӂ „ ڲχ , ? ڂ ӂ? ڸ ? ӷ ? ˂. θ ۂ͇θ? ? , ӷ· ? ͇? ? · ? ӂ? ͇. - ҂ӷ? ̇? ͇? ̇ ڂ? ˉ ? ˆˇӂ ӂ? ӄ ڲχ. . - . , , .

. , , .

, , , . , .

, - , , . , , , , , . - - - , , , . , , , , .

( , - , ) , ( ) .

- , .

, , . , ; , - . . : , , .

, , (, , ). () , , - .

(), , .

. , . , , . , , . , . . . , , .

, , , , , . , , .

, - , . . , (, ). , , , . , , , , - . , , , , . , , . .

- , . ( ) - , , , , , - . , , , , , , , , , , . , , - ; , .

- .

    

? ̇ . . ? Ӊ? ? ˈ Ӊ? ӂ Ӊʉ? . ͂, 1984. ? . . ˈ? ڲχ. ͂, 1997.

3. ? . . ڲ ͇: Ӊʉ, ӷۂ, ۇ? ?. ͂, 1995. 4. ? ӂ . . ? ? ڲχ. ͂, 1972.

5. ? . . ̇? Ӊ? ڲ ͇ ۉڂ ? ˂? ڂ? ڂ. ͂, 1994.(C) 2009